VOORWAARDEN

IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN
IK GA NIET AKKOORD MET DE VOORWAARDEN

Hierna volgen de voorwaarden ("Voorwaarden") waaronder u gebruik mag maken van deze website (“de Website”) van Pioneer Asset Management S.A. (“PAMSA”).

De Onderneming staat onder toezicht van de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier. Het kantoor is gevestigd aan de Rue Jean Monnet 8-10, L-2180 Luxemburg en staat in Luxemburg ingeschreven onder handelsregisternummer R.C. B 57 255, btw-nummer LU 19067537 en belastingregistratienummer 1996 2220 382.

GEBRUIKERS

Deze Website is niet gericht aan personen in rechtsgebieden waar de publicatie of beschikbaarheid van deze Website verboden is (uit hoofde van de nationaliteit of woonplaats van die persoon of anderszins). Personen op wie deze verboden van toepassing zijn, moeten deze Website niet betreden. Deze Website en de inhoud daarvan dienen niet beschouwd te worden als een uitnodiging, advies, aanbod of aanbeveling voor welke effecten dan ook in een rechtsgebied waar dergelijke aanbiedingen, uitnodigingen of aanbevelingen onrechtmatig of ongeoorloofd zijn. Geenszins wordt door de Onderneming verklaard dat de Website of de inhoud daarvan in ieder rechtsgebied toepasselijk of beschikbaar voor gebruik is. Deze informatie is niet bedoeld om te worden gepubliceerd of beschikbaar te worden gesteld aan personen in rechtsgebieden waar daarmee toepasselijke wet- en regelgeving overtreden zou worden. In het bijzonder kunnen bepaalde fondsen slechts in bepaalde rechtsgebieden worden aangeprezen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat het gebruik van deze informatie en eventuele daaruit voortvloeiende fondstransacties niet tegen dergelijke beperkingen indruisen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om op de hoogte te zijn van alle toepasselijke wet- en regelgeving in een relevant rechtsgebied en die in acht te nemen. Door deze Website te betreden, verklaart u en zegt u uitdrukkelijk toe dat u volgens de toepasselijke wet- en regelgeving van uw rechtsgebied deze Website mag betreden en dat u instemt met de hierin uiteengezette voorwaarden.

Niets op deze Website vormt een beleggingsadvies. Potentiële beleggers dienen passend advies in te winnen voordat zij gaan beleggen. Fondsen waarnaar op deze Website wordt verwezen, kunnen mogelijk niet voor iedereen geschikt zijn. Beleggers en potentiële beleggers dienen passend advies in te winnen bij een beleggingsadviseur over de geschiktheid van producten en of zij toestemming van overheids- of andere instanties nodig hebben of dat zij andere formaliteiten in acht moeten nemen voordat zij in een bepaald fonds kunnen beleggen. Beleggingen in fondsen kunnen fiscale gevolgen hebben. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de Onderneming geen fiscale adviezen verstrekt. De belastingtarieven en de belastinggrondslag kunnen gewijzigd worden. U dient uw eigen belastingadviseur te raadplegen om inzicht te krijgen in eventuele geldende fiscale gevolgen. Inschrijvingen op een fonds zijn uitsluitend mogelijk op basis van de desbetreffende aanbiedingsdocumenten en mogen niet via deze Website plaatsvinden.

Gebruikers die informatie die op de Website gepubliceerde informatie verspreiden, in welke vorm dan ook, gericht aan wie dan ook, komen overeen dat zij een kopie van deze pagina toevoegen en zij zorgen ervoor dat die andere persoon ermee instemt om de op deze pagina uiteengezette voorwaarden na te leven.

De informatie op deze Website is niet voor verspreiding bedoeld en vormt geen aanbod of uitnodiging tot een aanbod aan of ten gunste van een Amerikaans Persoon om in de Verenigde Staten of eventuele grondgebieden of andere gebieden die onder de jurisdictie van de VS vallen effecten te kopen of diensten af te nemen. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt tot een Amerikaans Persoon tevens (doch niet uitsluitend) een persoon gerekend (met inbegrip van een maatschap, vennootschap, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een soortgelijke entiteit) die staatsburger of inwoner van de VS is of is opgericht naar Amerikaans recht. De fondsen waarnaar deze website verwijst, zijn niet geregistreerd in de Verenigde Staten op grond van de Investment Company Act van 1940, terwijl de participaties of aandelen van dergelijke fondsen niet zijn geregistreerd in de Verenigde Staten op grond van de Securities Act van 1933 van de Verenigde Staten, zoals laatstelijk gewijzigd.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties en zijn niet maatgevend voor toekomstige resultaten. Er kan niet worden gegarandeerd dat landen, markten of sectoren volgens verwachting zullen presteren. Aan beleggingen zijn bepaalde risico’s verbonden, zoals politieke en valutarisico’s. Het beleggingsrendement en de waarde van beleggingen kunnen zowel stijgen als dalen. Dit kan leiden tot verlies van al het geïnvesteerde kapitaal. Bepaalde fondsen kunnen in aanzienlijke mate beleggen in een van de volgende categorieën of een combinatie daarvan: (i) effecten uit opkomende markten die het fonds blootstellen aan hogere liquiditeits-, valuta-, politieke, regelgevings- en economische risico’s; (ii) effecten in één markt/sector, waarbij een hoger concentratierisico geldt dan bij beleggingen in een meer gespreide portefeuille; (iii) bedrijven met een kleine marktkapitalisatie, waarbij een hoger insolventie-, liquiditeits- en volatiliteitsrisico geldt dan bij beleggingen in bedrijven met een grote marktkapitalisatie; en (iv) effecten van niet-kredietwaardige bedrijven (below-investment grade securities), waarbij een hoger tegenpartij-/krediet-, markt- en liquiditeitsrisico geldt dan bij effecten van investment grade-kwaliteit. Dergelijke beleggingen kunnen tot een aanzienlijke daling van de intrinsieke waarde van een fonds leiden. Bepaalde fondsen mogen ook beleggen in afgeleide financiële instrumenten die het desbetreffende fonds kunnen blootstellen aan aanzienlijke tegenpartij-/krediet-, markt- en liquiditeitsrisico’s en mogelijk ook aan aanzienlijke verliezen. U dient zich te realiseren dat valutakoersschommelingen de waarde van buitenlandse beleggingen aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

TOEGANG TOT DE WEBSITE

De Onderneming verleent u een beperkt recht om de Website te gebruiken. Uw recht om de Website te gebruiken vereist uw instemming dat u deze Voorwaarden integraal naleeft, evenals andere regels, procedures, beleidsregels, voorwaarden of bedingen die op de gehele Website of delen daarvan van toepassing zijn. De Onderneming kan op ieder moment om welke reden dan ook besluiten om uw recht om de Website geheel of gedeeltelijk te gebruiken in te trekken. U mag de veiligheid van de Website niet in gevaar brengen of pogingen daartoe ondernemen.

INHOUD VAN DE WEBSITE

De Onderneming behoudt zich het recht voor om de op deze Website verstrekte informatie op ieder moment te veranderen of aan te passen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten die op de Website rusten zijn evenals alle via de Website verstrekte informatie eigendom van de Onderneming of van een derde licentiegever. U mag de informatie op de Website niet kopiëren, wijzigen, publiceren, in licentie geven, verkopen, doorverkopen, doorsturen of anderszins op welke wijze dan ook via welke media dan ook aan welke derde partijen dan ook ter beschikking stellen, tenzij u daarvoor voorafgaand onze schriftelijke toestemming heeft gekregen.

BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

De Onderneming spant zich in om deze Website ter beschikking te stellen, maar kan niet garanderen dat de Website continu, zonder onderbrekingen of foutloos werkt. U mag de goede werking van de Website niet in gevaar brengen. In het bijzonder mag u niet proberen om de beveiliging te omzeilen, of met het computersysteem, de server, de website, de router of een ander met het internet verbonden apparaat te knoeien, daarin in te breken of die anderszins te verstoren.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om de Website te corrigeren, te verbeteren of te wijzigen en om toegang tot de Website op te schorten voor onderhoud of om verbeteringen door te voeren.

AANSPRAKELIJKHEID

De Website wordt in de feitelijke staat geleverd. Noch de Onderneming, noch haar informatieverschaffers, licentiegevers, directeuren, medewerkers of gevolmachtigden staan ervoor in dat de levering van informatie aan de gebruikers (“de Dienstverlening”) ononderbroken of foutenvrij zal zijn. Evenmin kunnen de Onderneming en haar informatieverschaffers, licentiegevers, directeuren, medewerkers of agenten instaan voor de resultaten die behaald worden via het gebruik van de Dienstverlening.

De Dienstverlening wordt zonder enige directe of indirecte garantie verspreid. Hierin zijn tevens (doch niet uitsluitend) eigendomsgaranties begrepen, alsmede impliciete garanties voor een bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, doch anders dan garanties die impliciet uit het toepasselijk recht volgen en niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd.

Alle bedingen, garanties of verklaringen die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn medegedeeld, worden zover als rechtens toelaatbaar is uitgesloten.

Het is uw verantwoording om ervoor te zorgen dat uw computersysteem voldoet aan alle relevante technische specificaties die nodig zijn om de Website te gebruiken. U dient te begrijpen dat de Onderneming niet kan en wil garanderen dat alle op de Website beschikbare gegevens vrij zijn van besmetting, virussen en/of andere code met aantastende of vernietigende eigenschappen. U bent zelf verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en viruscontroles (met inbegrip van antivirus- en andere veiligheidscontroles) zodat aan uw specifieke eisen op het gebied van nauwkeurigheid van data-invoer en -uitvoer wordt voldaan.

De Onderneming biedt deze Dienstverlening gratis aan en daarom is noch de Onderneming, noch ieder ander die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de Dienstverlening (samen de “Dienstverleners”) aansprakelijk (uit onrechtmatige daad, overeenkomst of anderszins) voor welke directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de Dienstverlening, of uit het niet kunnen gebruiken van de Website of de Dienstverlening of uit het niet nakomen van garanties. De Dienstverleners zijn geenszins verantwoordelijk voor het doen en laten van de gebruikers in het kader van de Dienstverlening, het niet kunnen gebruiken van de Dienstverlening of het schenden van garanties. De Dienstverleners zijn geenszins verantwoordelijk voor het selecteren en behouden van gebruikers of voor het doen en laten van gebruikers in het kader van de Dienstverlening. De Dienstverleners zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele verliezen of schades die kunnen voortvloeien uit de onderschepping van de Dienstverlening door derde partijen, of uit diefstal, fouten van de websitebeheerder of stakingen.

GEKOPPELDE SITES

De Onderneming kan hypertextlinks leveren naar websites op het internet. De Onderneming geeft geen enkele garantie af voor andere websites die u via deze Website kunt betreden of die aan de Website gekoppeld kunnen zijn. Als u een andere website betreedt, dan dient u ervan op de hoogte te zijn dat deze onafhankelijk is van de Website en dat de Onderneming geen controle heeft over de inhoud of beschikbaarheid van die website. Bovendien betekent een link naar een andere website geenszins dat de Onderneming de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft en daarvoor verantwoordelijkheid aanvaardt. De Onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schades die veroorzaakt zijn door of geacht worden te zijn veroorzaakt door of verband houden met het gebruik of het vertrouwen op de inhoud, producten of diensten die op of via een dergelijke website of bron beschikbaar zijn. Eventuele bezwaren ten aanzien van een externe link naar een website van een derde partij dienen aan de exploitant van die website gericht te worden.

RISICOVERKLARING

U dient op de hoogte te zijn van de risico’s die aan het beleggen in effecten verbonden zijn. Vergeet u niet dat de resultaten uit het verleden niet noodzakelijkerwijs een leidraad vormen voor de toekomst en dat deze niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten. U dient onafhankelijk financieel advies in te winnen voordat u een financiële transactie afsluit.

ALGEMEEN

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle weergegeven visies afkomstig van de Onderneming. Deze kunnen op ieder moment gewijzigd worden op basis van markt- en andere omstandigheden. Geenszins kan gegarandeerd worden dat landen, markten en sectoren zoals verwacht zullen presteren.

De Onderneming mag de rechten en verplichtingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien geheel of gedeeltelijk overdragen of delegeren.

De Onderneming mag deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en de nieuwe versie op de Website plaatsen, waarna alle gebruik van de Website door die versie beheerst wordt.

Indien eventuele bepalingen of voorwaarden in deze Voorwaarden om welke reden dan ook onwettelijk, ongeldig of niet afdwingbaar (verklaard) worden, dan wordt een dergelijke voorwaarde daarvan scheidbaar en wordt deze geacht hieruit te zijn verwijderd.

MEDEDELING VOOR BRITSE INGEZETENEN

De fondsen waarvoor de Onderneming als beheermaatschappij optreedt, zijn krachtens de Britse Financial Services and Markets Act van 2000 niet onder het Britse toezicht vallende collectieve beleggingsinstellingen en vallen derhalve niet onder de bescherming van het Britse toezichtsysteem.

MEDEDELING VOOR INGEZETENEN VAN HONGKONG

De fondsen waarvoor de Onderneming als beheermaatschappij optreedt, zijn niet in Hongkong voor verkoop geregistreerd. De informatie op deze Website mag niet aan het publiek in Hongkong ter beschikking worden gesteld. De inhoud van deze Website is niet beoordeeld of goedgekeurd door de Securities and Futures Commission (SFC) van Hongkong.

MEDEDELING VOOR AUSTRALISCHE EN NIEUW-ZEELANDSE INGEZETENEN

De fondsen waarvoor de Onderneming als beheermaatschappij optreedt, zijn in Australië krachtens hoofdstuk 761G van het Australische vennootschapsrecht (Corporations Act, Cth) uitsluitend beschikbaar voor grootzakelijke klanten. In Nieuw-Zeeland zijn deze fondsen uitsluitend beschikbaar voor institutionele klanten die actief zijn in het beleggen van gelden en voor personen die in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en ten behoeve van de bedrijfsvoering doorgaans gelden beleggen.

MEDEDELING VOOR INGEZETENEN VAN SINGAPORE

Bepaalde fondsen waarvoor de Onderneming als beheermaatschappij optreedt, kunnen in Singapore aan Institutionele beleggers en Gekwalificeerde beleggers worden aangeboden. Voor nadere details verzoeken wij u contact op te nemen met Pioneer Investment Management Limited, kantoor Singapore.

Door deze Website te betreden, geeft u aan dat u deze Voorwaarden heeft begrepen en aanvaard. Bovendien stemt u ermee in (i) dat deze informatie van toepassing is op iedere volgende keer dat u de Website betreedt en dat de disclaimers, risicowaarschuwingen en overige informatie die hierin is uiteengezet iedere volgende keer dat u de Website betreedt tevens van toepassing zijn, alsmede (ii) dat vanaf dezelfde computer en met hetzelfde password dat u momenteel gebruikt geen andere personen toegang zullen hebben tot de Website.

IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN
IK GA NIET AKKOORD MET DE VOORWAARDEN

The PAMSA Complaint Handling Procedure summarises the Management Company’s relevant procedures in accordance with CSSF Regulation N 16-07 relating to the out-of-court resolution of complaint and is intended to ensure that complaints are dealt with properly and promptly.