VILKÅR

JEG GODTAR VILKÅRENE
JEG GODTAR IKKE VILKÅRENE

Dette er vilkårene for din bruk av dette nettstedet for Pioneer Asset Management S.A., et selskap i Amundi-konsernet ("Selskapet").

Selskapet reguleres av Comission de Surveillance du Secteur Financier. Kontoret har adresse 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg og er registrert i Luxembourg n° R. C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382.

BRUKERE

Dette nettstedet er ikke rettet mot personer i jurisdiksjoner der publisering eller tilgjengelighet av nettstedet er forbudt (på grunn av personens nasjonalitet, bosted eller annet). Personer som omfattes av slike forbud, må ikke bruke dette nettstedet. Dette nettstedet og innholdet på det skal ikke anses som noen form for anmodning, råd, tilbud eller anbefaling om noen form for verdipapirer i jurisdiksjoner der slike tilbud, oppfordringer eller anbefalinger er ulovlige. Selskapet gir ingen fremstillinger om at nettstedet eller noe innhold på det er egnet eller tilgjengelig for bruk i noen jurisdiksjon. Denne informasjonen er ikke ment å publiseres eller gjøres tilgjengelig for personer i jurisdiksjoner der dette er i strid med gjeldende lover eller forskrifter. Mer spesifikt kan enkelte fond kun markedsføres i bestemte jurisdiksjoner. Brukeren må sikre at bruk av denne informasjonen og eventuelle fondstransaksjoner ikke er i strid med slike restriksjoner. Det er brukerens ansvar å være informert om og følge alle gjeldende lover og forskrifter for alle relevante jurisdiksjoner. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i og garanterer at du i henhold til gjeldende lover og forskrifter i din jurisdiksjon kan benytte nettstedet, og at du godtar vilkårene som fremgår her.

Ingenting på dette nettstedet utgjør investeringsråd, og potensielle investorer bør søke relevant, profesjonell rådgivning før de investerer. Fond som omtales på dette nettstedet, er ikke nødvendigvis egnet for alle. Investorer og potensielle investorer bør søke relevante råd fra en investeringsrådgiver angående egnethet og behov for offentlige eller andre tillatelser eller andre formaliteter som er forutsetninger for å kunne investere i et bestemt fond. Investering i fond kan ha skattemessige konsekvenser, og det er viktig å være oppmerksom på at Selskapet ikke gir råd om skatt. Skattenivåer og -grunnlag kan endres. Du bør kontakte din egen skatterådgiver for å sette deg inn i aktuelle skattekonsekvenser. Investeringer i fond kan bare gjøres på grunnlag av relevante tilbudsdokumenter og kan ikke gjøres via dette nettstedet.

Alle brukere som distribuerer informasjon fra nettstedet, uansett i hvilken form, til en annen person, samtykker i å legge ved en kopi av denne siden og innhente den andre personens samtykke til å godta vilkårene på denne siden.

Informasjonen som finnes på nettstedet, er ikke ment for distribusjon. Den utgjør heller ikke noe tilbud om å selge eller kjøpe verdipapirer eller tjenester i USA eller amerikanske territorier eller landområder underlagt amerikansk jurisdiksjon, eller til eller til fordel for amerikanske personer. I disse vilkårene defineres en amerikansk person som en person som er statsborger eller bosatt i USA, eller som er organisert eller utgjør en juridisk enhet i henhold til amerikansk lovgivning, herunder partnerskap, selskaper, aksjeselskaper eller lignende enheter. Fondene som er omtalt på dette nettstedet, er ikke registrert i USA under Investment Company Act av 1940, og enheter eller aksjer i slike fond er ikke registrert i USA under Securities Act av 1933 med endringer.

Tidligere resultater garanterer ikke og er ikke beskrivende for fremtidige resultater. Det gis ingen forsikringer om at land, markeder eller sektorer vil gi forventede resultater. Investeringer innebærer en viss risiko, inkludert politisk og valutamessig risiko. Kapitalavkastning og nominell verdi kan synke så vel som stige, og kan føre til tap av alle kapitalinvesteringene. Enkelte fond kan investere vesentlig i én eller en kombinasjon av følgende instrumenter: (i) verdipapirer i fremvoksende markeder, som medfører større risiko i forbindelse med likviditet, valuta og politiske, rettslige og økonomiske forhold, (ii) verdipapirer i ett enkelt marked eller én enkelt sektor, som innebærer høyere konsentrasjonsrisiko enn investeringer med en mer variert portefølje, (iii) selskaper med lav børsverdi, som innebærer høyere risiko for mislighold, likviditet og svingninger enn investeringer i selskaper med høy børsverdi; og (iv) verdipapirer med lav kredittverdighet, som medfører større risiko i forbindelse med mislighold/kreditt, marked og likviditet enn investeringer i verdipapirer med høy kredittverdighet. Slike investeringer kan utsette fondets verdijusterte egenkapital for betydelige tap. Enkelte fond kan også investere i finansielle derivater, som kan utsette det aktuelle fondet for betydelig risiko i forbindelse med mislighold/kreditt, marked og likviditet og potensielt betydelige tap. Vær oppmerksom på at valutakursendringer også kan påvirke verdien av utenlandsinvesteringer.

TILGANG TIL NETTSTEDET

Selskapet gir deg en begrenset rett til å bruke nettstedet. Din rett til å bruke nettstedet forutsetter at du overholder disse vilkårene i sin helhet, i tillegg til eventuelle andre regler, prosedyrer, retningslinjer eller betingelser som styrer hele eller deler av nettstedet. Selskapet kan når som helst og av hvilken som helst grunn trekke tilbake din rett til å bruke hele eller deler av nettstedet. Du skal ikke utsette eller forsøke å utsette nettstedet for sikkerhetsrisiko.

INNHOLDET PÅ NETTSTEDET

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eller korrigere informasjonen på dette nettstedet når som helst.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter i forbindelse med nettstedet og all informasjonen tilgjengelig på eller via nettstedet eies av Selskapet eller en tredjeparts lisensgiver. Du må ikke kopiere, endre, publisere, lisensiere, selge, videreselge, videreformidle eller på annen måte gjøre informasjon fra nettstedet tilgjengelig på noen måte eller via noe medium til en tredjepart med mindre du har mottatt forutgående skriftlig samtykke.

NETTSTEDETS TILGJENGELIGHET

Selskapet vil etterstrebe å opprettholde nettstedets tilgjengelighet, men kan ikke garantere at nettstedet vil fungere kontinuerlig eller uten forstyrrelser eller være feilfritt. Du må ikke forsøke å forstyrre driften av nettstedet, og du må spesielt ikke forsøke å omgå sikkerhet, manipulere, hacke deg inn på eller på annen måte forstyrre datamaskinsystemer, servere, nettsteder, rutere eller andre enheter som er tilkoblet Internett.

Selskapet forbeholder seg retten til å korrigere, forbedre eller endre nettstedet og til å hindre tilgang til nettstedet i forbindelse med vedlikehold eller forbedringer.

ANSVAR

Nettstedet tilbys uten noen form for garanti, og verken Selskapet eller Selskapets leverandører, lisensgivere, direktører, ansatte eller representanter garanterer at informasjonen til brukerne vil være uten avbrudd eller feil. I tillegg gir heller ikke Selskapet eller noen av Selskapets leverandører, lisensgivere, direktører, ansatte eller representanter noen garanti for resultatene som oppnås ved bruk av tjenesten.

Tjenesten distribueres uten garantier av noe slag, verken uttrykte eller underforståtte, herunder uten begrensning garantier om eiendomsrett eller underforståtte garantier om tilfredsstillende kvalitet eller egnethet for bestemte formål, bortsett fra de garantier som er underforståtte og ikke kan utelukkes, begrenses eller endres i henhold til gjeldende lov.

Alle betingelser, garantier eller fremstillinger som ikke er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, utelukkes i den grad det er tillatt ved lov.

Du er ansvarlig for å sikre at datamaskinen oppfyller alle relevante tekniske spesifikasjoner som kreves for å bruke nettstedet. Du er også innforstått med at Selskapet ikke kan garantere at alt materiale på nettstedet vil være fritt for infeksjoner, virus eller annen kode med ødeleggende egenskaper. Du er ansvarlig for å implementere tilstrekkelige rutiner og viruskontroll (herunder antivirus og andre sikkerhetskontroller) for å oppfylle dine bestemte krav til nøyaktigheten av inndata og utdata.

Selskapet tilbyr tjenesten gratis, og derfor skal verken Selskapet eller andre som er involvert i å lage, produsere eller levere tjenesten være ansvarlige (i forbindelse med skadegjørende handling, kontrakt eller annet ansvar) for direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgesmessige skader som oppstår som følge av bruk av nettstedet eller tjenesten, eller manglende evne til å bruke nettstedet eller tjenesten, eller som følge av brudd på noen garanti. Tjenesteleverandørene er ikke på noen måte ansvarlige for eventuelle handlinger eller unnlatelser gjort av brukeren i forbindelse med tjenesten, eller manglende evne til å bruke tjenesten eller som følge av brudd på noen garanti. Tjenesteleverandørene er ikke på noen måte ansvarlige for brukerens eventuelle valg, oppbevaring, handlinger eller unnlatelser i forbindelse med tjenesten. Tjenesteleverandørene er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan følge av tredjeparters oppfanging av tjenestene eller som følge av tyveri, operatørfeil eller streik.

KOBLEDE NETTSTEDER

Selskapet kan gi hypertekstkoblinger til nettsteder på Internett, og Selskapet gjør ingen som helst fremstillinger om andre nettsteder som du kan få tilgang til via dette nettstedet eller som har koblinger til nettstedet. Når du får tilgang til et annet nettsted, er du innforstått med at dette er uavhengig av vårt nettsted, og at Selskapet ikke har noen kontroll over det aktuelle nettstedets innhold eller tilgjengelighet. I tillegg betyr ikke en kobling til et annet nettsted at Selskapet gir sin tilslutning til eller tar ansvar for et slikt nettsteds innhold eller bruk, og Selskapet er ikke ansvarlig for tap eller skade som forårsakes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk eller nyttiggjørelse av innhold, varer eller tjenester tilgjengelige på eller via slike nettsteder eller ressurser. Eventuelle spørsmål om eksterne koblinger til tredjepartsnettsteder må rettes til det aktuelle nettstedets operatør.

RISIKOERKLÆRING

Du bør være oppmerksom på risikoen knyttet til investering i verdipapirer. Husk at tidligere resultater ikke nødvendigvis gir noen pekepinn om fremtiden, og at de ikke garanterer eller indikerer fremtidige resultater. Du bør søke uavhengig økonomisk rådgivning før du gjennomfører en økonomisk transaksjon.

GENERELT

Med mindre annet er angitt, står Selskapet for alle uttrykte vurderinger. Disse vurderingene kan når som helst endres basert på markedet og andre forhold, og det gis ingen forsikringer om at land, markeder eller sektorer vil gi forventede resultater.

I henhold til disse vilkårene kan Selskapet overdra eller utkontrahere noen av eller alle sine rettigheter og forpliktelser.

Selskapet kan iblant endre disse vilkårene og publisere den nye versjonen på nettstedet, og påfølgende bruk av nettstedet vil være underlagt den nye versjonen.

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene blir eller erklæres ulovlig, ugyldig eller av hvilken som helst grunn ikke kan håndheves, skal bestemmelsen fjernes og anses som slettet.

MERKNAD FOR INNBYGGERE I STORBRITANNIA

Fondene som administreres av Selskapet, regnes som uregulerte kollektive investeringer i henhold til Storbritannias Financial Services and Markets Act 2000, og mottar derfor ikke den beskyttelsen som gis av det britiske juridiske systemet.

MERKNAD FOR HONGKONG

Fondene som administreres av Selskapet, er ikke registrert for salg i Hongkong, og ingen informasjon fra dette nettstedet skal gjøres tilgjengelig for allmennheten i Hongkong. Innholdet på dette nettstedet er ikke evaluert eller godkjent av Hong Kong Securities and Futures Commission.

MERKNAD FOR INNBYGGERE I AUSTRALIA OG PÅ NEW ZEALAND

Fondene som administreres av Selskapet, er kun tilgjengelige for engroskunder i Australia i henhold til avsnitt 761G av Australian Corporations Act (Cth) og for institusjonelle klienter på New Zealand som driver med investering i penger eller personer på New Zealand og som i den ordinære forretningsdriften vanligvis investerer penger.

MERKNAD FOR INNBYGGERE I SINGAPORE

Enkelte av fondene som administreres av Selskapet, kan tilbys til institusjonelle investorer og akkrediterte investorer i Singapore. Kontakt Singapore-kontoret til Pioneer Investment Management Limited hvis du vil ha mer detaljert informasjon.

Hvis du fortsetter, bekrefter du at du forstår og godtar vilkårene. Du (i) samtykker også i at slik informasjon vil gjelde for all din etterfølgende bruk av dette nettstedet, og at all slik bruk vil være underlagt forbehold, risikoadvarsler og annen informasjon gitt her, og (ii) garanterer at ingen annen person vil få tilgang til nettstedet fra den samme datamaskinen og med de påloggingsopplysningene du bruker for øyeblikket.

JEG GODTAR VILKÅRENE
JEG GODTAR IKKE VILKÅRENE

The PAMSA Complaint Handling Procedure summarises the Management Company’s relevant procedures in accordance with CSSF Regulation N 16-07 relating to the out-of-court resolution of complaint and is intended to ensure that complaints are dealt with properly and promptly.