CLAUZE ŞI CONDIŢII

SUNT DE ACORD CU CONDIŢIILE DE UTILIZARE
NU SUNT DE ACORD CU CONDIŢIILE DE UTILIZARE

În continuare puteţi consulta clauzele şi condiţiile ("Clauzele") în baza cărora puteţi utiliza acest website ("Website-ul") care aparţine Pioneer Asset Management S.A., membru al grupului Amundi ("Societatea").

Societatea se supune reglementărilor Comisiei de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg. Sediul este situat în nr. 8-10, Str. Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, iar societatea este înregistrată în Registrul Comerţului din Luxemburg la Secţiunea B 57 255; CUI LU19067537, nr. de înregistrare fiscală 1996 2220 382.

UTILIZATORI

Acest Website nu este publicat spre utilizarea niciunei persoane din nicio jurisdicţie unde (din motive legate de naţionalitatea persoanei respective, de reşedinţa acesteia sau din orice alte motive) publicarea sau disponibilitatea acestui Website este interzisă. Persoanele cu privire la care se aplică aceste interdicţii nu pot vizita acest Website. Nici acest Website şi nici conţinutul său nu pot fi considerate o solicitare, consultanţă, ofertă sau recomandare pentru niciun fel de titlu de valoare în nicio jurisdicţie unde o astfel de ofertă, solicitare sau recomandare ar putea fi ilegală sau neautorizată. Societatea nu garantează în niciun fel că Website-ul sau oricare dintre elementele sale de conţinut sunt adecvate sau disponibile spre utilizare în toate jurisdicţiile. Aceste informaţii nu sunt oferite spre a fi publicate sau puse la dispoziţia niciunei persoane din nicio jurisdicţie unde furnizarea sau punerea la dispoziţia a acestor informaţii constituie o încălcare a legilor sau reglementărilor aplicabile în jurisdicţia respectivă. Mai precis, anumite fonduri nu pot fi comercializate decât în anumite jurisdicţii. Utilizatorul trebuie să se asigure că utilizarea acestor informaţii şi realizarea oricărei tranzacţii pe baza acestora nu contravin nici unor astfel de restricţii. Utilizatorul are responsabilitatea de a informa şi de a respecta toate actele legislative şi reglementările aplicabile în orice jurisdicţie relevantă. Prin accesarea acestui Website, declaraţi pe propria răspundere şi garantaţi că legislaţia şi reglementările aplicabile în jurisdicţia dvs. vă permit să accesaţi acest Website şi că sunteţi de acord cu condiţiile de utilizare a acestui Website.

Niciunul dintre elementele care se regăsesc pe acest Website nu constituie o îndrumare privitoare la investiţii, iar persoanele care doresc să realizeze investiţii trebuie să solicite consultanţă profesională înainte de a investi. Fondurile la care se face referire pe acest Website pot să nu fi adecvate pentru orice tip de investitor. Investitorii existenţi şi cei care îşi propun să realizeze anumite investiţii trebuie să solicite îndrumare profesională de la un consultant în domeniul investiţiilor cu privire la caracterul adecvat al anumitor investiţii sau cu privire la situaţia în care sunt necesare anumite avize din partea statului sau a unei alte autorităţi sau dacă trebuie respectate orice formalităţi pentru a putea investi în orice fonduri. Investiţiile în fonduri pot avea şi consecinţe fiscale şi este important să aveţi în vedere că Societatea nu furnizează şi consultanţă fiscală. Nivelurile fiscale şi baza de impozitare se pot modifica. Prin urmare, trebuie să consultaţi un specialist în domeniul fiscal pentru a înţelege care sunt consecinţele de natură fiscală care vi se aplică. Subscrierea la fonduri se poate realiza numai pe baza unor documente de ofertă adecvate şi nu se poate realiza prin intermediul acestui Website.

Orice utilizator care distribuie informaţii preluate de pe Website, sub orice formă, unei alte persoane, este de acord să ataşeze un exemplar al acestei pagini şi să obţină şi consimţământul acestei persoane de a respecta Clauzele enunţate pe această pagină.

Informaţiile de pe acest Website nu sunt afişate pentru a fi distribuite şi nici nu constituie o oferă de vânzare sau o solicitare de ofertă în vederea achiziţionării unor titluri de valoare sau servicii în SUA sau în oricare dintre teritoriile sau posesiunile acestora, care se supun jurisdicţiei SUA, precum şi nici unei persoane de naţionalitate americană. Pentru înţelesul acestor "Clauze", "persoana de naţionalitate americană include, fără a se limita la, orice persoană (inclusiv un parteneriat, societate comercială pe acţiuni sau cu răspundere limitată de orice altă entitate similară) care este de naţionalitate americană sau este înfiinţată în conformitate cu legislaţia în vigoare în SUA. Fondurile la care se face referire în conţinutul din acest Website nu au fost înregistrate în SUA în baza Legii Societăţilor de Investiţii din 1940, iar unităţile şi titlurile de valoare ale fondurilor descrise nu sunt înregistrate în SUA conform Legii SUA a Titlurilor de Valoare din 1933, cu modificările şi completările ulterioare.

Performanţele din trecut nu constituie o garanţie pentru rezultatele din viitor. Nu poate exista nicio asigurare că ţările, pieţele sau sectoarele de activitate vizate vor evolua în conformitate cu aşteptările şi prognozele existente. Orice investiţii implică anumite riscuri, inclusiv riscuri de natură politică şi riscuri legate de evoluţia ratei de schimb valutar. Profitul din investiţii şi valoarea principalului pot să scadă, dar pot fi supuse şi riscului de pierdere completă a capitalului investit. Anumite fonduri pot investi în mod substanţial într-unul sau mai multe dintre obiectivele următoare, combinate: (i) titluri de valoare tranzacţionate pe pieţe emergente, ceea ce supune fondul unui grad de lichiditate sporită şi îl expune unor riscuri legate de evoluţia cursului de schimb valutar, de evoluţia politică, de modificarea cadrului legislativ, precum şi de situaţia economică; (ii) titluri de valoare tranzacţionate pe o singură piaţă/într-un singur domeniu de activitate, care sunt supuse unui risc mai mare de concentrare decât investiţiile care implică un portofoliu mai diversificat; (iii) societăţi cu capitalizare redusă, care sunt expuse mai mult riscurilor de neplată, riscurilor legate de lichidităţi şi riscului de volatilitate decât investiţiile în societăţile cu capitalizare mare; şi (iv) titluri de valoare de calitate medie, care sunt supuse unui risc sporit de contrapartidă/credit, piaţă şi riscuri de lichiditate decât titlurile de valoare de calitate bună. Aceste investiţii pot cauza valoarea netă a activelor unor pierderi substanţiale. Anumite fonduri mai pot investi şi în instrumente financiare derivate, care pot expune fondul din care fac parte unor riscuri substanţiale de contrapartidă/credit, unor riscuri de piaţă, riscuri de lichidităţi şi unor potenţiale riscuri de pierderi substanţiale. Vă rugăm să mai aveţi în vedere şi faptul că fluctuaţiile cursului valutar pot afecta şi valoarea investiţiilor internaţionale.

ACCESUL LA WEBSITE

Societatea vă poate garanta doar dreptul de utilizare limitată a website-ului. Dreptul dvs. de a utiliza website-ul este supus acordului dvs. de a respecta aceste Clauze în integralitatea lor, precum şi oricăror alte reguli, proceduri, politici, clauze şi condiţii care reglementează total sau parţial acest website. În orice moment, şi pentru orice motiv, Societatea poate revoca dreptul dvs. de a mai utiliza website-ul total sau parţial. Nu aveţi dreptul să atentaţi sau să încercaţi să atentaţi la adresa securităţii website-ului.

CONŢINUTUL WEBSITE-ULUI

Societatea îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a înlocui oricând informaţiile de pe Website.

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Drepturile de autor şi oricare alte drepturi de proprietate intelectuală aferente conţinutului Website-ului şi fiecărei informaţii afişate pe Website sau prin intermediul acestuia revin Societatea sau oricărui terţ care acordă/deţine aceste drepturi. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, să publicaţi, să brevetaţi, să vindeţi, să revindeţi, să retransmiteţi sau să puneţi în vreun alt fel sau prin orice alt mijloc la dispoziţia terţilor informaţiile existente pe Website, cu excepţia situaţiei în care aţi obţinut consimţământul nostru prealabil în scris.

DISPONIBILITATEA WEBSITE-ULUI

Societatea depune toate diligenţele pentru a menţine funcţional Website-ul, însă nu poate garanta că Website-ul va funcţiona în mod continuu şi fără întreruperi şi erori. Nu aveţi dreptul să influenţaţi în niciun mod funcţionarea adecvată a Website-ului şi, în special, nu aveţi dreptul să încercaţi în niciun fel să evitaţi măsurile de securitate, să modificaţi în vreun fel, să accesaţi în mod neautorizat sau să întrerupeţi în vreun fel niciun sistem informatic, server, website, router şi niciun alt dispozitiv conectat la Internet.

Societatea îşi rezervă dreptul de a corecta, de a îmbunătăţi sau de a modifica elementele de conţin ale Website-ului, precum şi de a suspenda accesul la Website pentru operaţiuni de întreţinere sau îmbunătăţire.

DIRECTIVA UE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE

Acest website utilizează module cookie pentru a gestiona autentificarea, navigarea și alte funcții. Utilizând website-ul nostru, sunteți de acord că putem introduce astfel de module cookie pe dispozitivul dumneavoastră.

Vizualizare documente referitoare la directiva privind confidențialitatea comunicațiilor electronice.

RĂSPUNDEREA

Website-ul este afişat în format "as is" şi nici Societatea, nici furnizorii săi de informaţii, sau persoanele care acordă/deţin drepturi, membri ai CA, angajaţi sau reprezentanţi nu garantează că furnizarea de informaţii către utilizatori ("Serviciul") va fi neîntreruptă sau fără erori, şi nici Societatea şi nici furnizorii săi de informaţii, sau persoanele care acordă/deţin drepturi, membri ai CA nu garantează calitatea rezultatelor obţinute prin utilizarea Serviciului.

Serviciul este distribuit fără nicio garanţie oferită în mod expres sau implicit, inclusiv - dar fără a se limita la - garanţii cu privire la titlul de proprietate sau garanţii implicite privitoare la un nivel al calităţii satisfăcător sau la caracterul adecvat pentru un anumit scop sau de alt fel, altele decât garanţiile care sunt oferite prin puterea legii şi care nu pot fi excluse, restricţionate sau modificate conform legislaţiei în vigoare.

Toate condiţiile, garanţiile sau declaraţiile pe propria răspundere care nu sunt enunţate în mod expres în aceste Clauze sunt excluse în măsura maximă admisibilă permisă de către legislaţia în vigoare.

Dvs. vă revine responsabilitatea de a vă asigura că sistemul dvs. informatic îndeplineşte toate specificaţiile tehnice necesare pentru utilizarea acestui Website. De asemenea, trebuie să înţelegeţi şi să vă asumaţi şi faptul că Societatea nu poate garanta şi nici nu vă poate asigura că materialele disponibile pe Website nu sunt infectate, virusate sau inoculate cu orice script de ori fel care poate avea proprietăţi contaminatoare sau distructive. Dvs. sunteţi responsabili pentru implementarea unor proceduri suficiente şi a unor verificări cu privire la prezenţa viruşilor (inclusiv prin rularea unor programe antivirus sau prin intermediul unor verificări de securitate), de natură să respecte propriile dvs. cerinţe privind exactitatea datelor de intrare şi ieşire.

Societatea furnizează acest serviciu de informare în mod gratuit şi, prin urmare, nici Societatea şi nici oricine altcineva implicat în procesul de creaţie, producţie sau prestare a Serviciului ("Furnizorii de Servicii") nu poate fi ţinut răspunzător (legal, contractual sau în orice alt mod) pentru nicio pagubă directă, indirectă, incidentă, specială sau colaterale care decurg din utilizarea informaţiilor afişate pe acest Website sau prin utilizarea acestui Serviciu sau din incapacitatea de a utiliza Website-ul sau Serviciul sau din încălcarea vreunei garanţii. Furnizorii de Servicii nu vor putea fi ţinuţi responsabili în niciun fel pentru nicio comisiune sau omisiune a utilizatorului vizavi de utilizarea Serviciului sau de imposibilitatea de a utiliza Serviciul sau de încălcarea vreunei garanţii. Furnizorii de Servicii nu pot fi ţinuţi responsabili în nicio modalitate pentru selecţia sau păstrarea utilizatorilor sau pentru comisiunile sau omisiunile utilizatorilor cu privire la Serviciul oferit. Furnizorii de Servicii nu pot fi ţinuţi responsabili pentru nicio pierdere sau pagubă care poate rezulta din interceptarea Serviciilor de către terţi, sau din furt, erori ale operatorilor sau greve.

WEBSITE-URI LEGATE

Societatea poate afişa diverse legături dinamice (hyperlinks) către alte pagini publicate pe Internet, dar Societatea nu oferă nicio garanţie de niciun fel cu privire la orice alte website-uri pe care le puteţi accesa prin acest Website sau care au adresele menţionate pe paginile Website-ului. În momentul în care accesaţi orice alt website, înţelegeţi că acesta este independent de Website-ul nostru şi că Societatea nu deţine controlul asupra conţinutului sau disponibilităţii website-ului respectiv. În plus, un link către orice alt website nu constituie o garanţie din partea Societății sau asumarea de către Societate a vreunei responsabilităţi cu privire la utilizarea unui astfel de website, iar Societatea nu poate fi ţinută răspunzătoare pentru nicio pierdere sau pagubă cauzată sau care se pretinde a fi fost cauzată prin, sau în legătură cu, utilizarea sau invocarea conţinutului, bunurilor şi serviciilor disponibile pe orice astfel de website sau resursă. Orice nelămurire sau problemă legată de link-urile externe ale terţilor trebuie direcţionată către operatorul website-ului respectiv.

AVERTISMENT CU PRIVIRE LA RISCURI

Trebuie să fiţi conştienţi de riscurile asociate investiţiilor în titluri de valoare. Vă rugăm să aveţi în vedere că performanţele înregistrate în trecut nu reprezintă neapărat o garanţie sau un indiciu privitoare la rezultatele viitoare. Înainte de orice tranzacţie financiară, trebuie să solicitaţi îndrumare independentă pe teme financiare.

GENERALITĂŢI

Cu excepţia situaţiilor în care se declară altceva, toate opiniile exprimate pe Website sunt cele ale Societății. Aceste opinii pot fi modificate în orice moment pe baza condiţiilor existente pe piaţă sau pe baza altor condiţii şi nu există nicio asigurare că ţările, pieţele sau sectoarele de activitate relevante vor avea comportamentul anticipat.

Societatea poate cesiona sau subcontracta oricare dintre drepturile şi obligaţiile care îi revin în baza prezentelor Clauze.

Societatea poate modifica aceste Clauze în orice moment şi poate afişa noua versiune a acestor Clauze pe Website, urmând ca utilizarea Website-ului să fie reglementată de versiunea respectivă.

În cazul în care orice prevedere sau condiţie enunţate în cadrul Clauzelor devin sau sunt declarate a fi ilegale, nevalabile sau neaplicabile pentru orice motiv de orice fel, respectiva prevedere sau condiţie va fi declarată ca fiind independentă de restul prevederilor sau condiţiilor şi va fi considerată ca fiind eliminată.

AVERTISMENT PENTRU REZIDENŢII DIN MAREA BRITANIE

Fondurile pentru care Societatea acţionează ca societate de management constituie scheme de investiţii colective nereglementate prin Legea privind Serviciile şi Pieţele Financiare din Marea Britanie din anul 2000 (Financial Services and Markets Act), şi prin urmare nu dispun de protecţia care este oferită de către sistemul de reglementare din Marea Britanie și nu pot fi vândute direct publicului din Marea Britanie. Această declarație este aplicabilă cu excepția sub-fondurilor Pioneer SICAV și Pioneer Fund Solutions care sunt “programe recunoscute” în sensul articolului 264 din Legea privind Serviciile și Piețele Financiare din Marea Britanie din anul 2000 (“FSMA”) și pot, prin urmare, să fie promovate și vândute direct publicului din Marea Britanie sub rezerva conformității cu FSMA și reglementărilor aplicabile adoptate în temeiul acesteia. Potențialii investitori din Marea Britanie trebuie să știe că niciuna dintre măsurile de protecție acordate de sistemul de reglementare din Marea Britanie nu se aplică investițiilor în sub-fondurile Pioneer SICAV și Pioneer Fund Solutions și că nu va fi disponibilă nicio despăgubire conform Programului de despăgubiri pentru serviciile financiare din Marea Britanie.

AVERTISMENT PENTRU REZIDENŢII DIN HONG KONG

Fondurile pentru care Societatea acţionează ca societate de management nu sunt înregistrate spre vânzare în Hong Kong şi nicio informaţie existentă pe acest website nu poate fi adusă la cunoştinţa publicului din Hong Kong. Conţinutul acestui Website nu a fost analizat şi aprobat de către Comisia pentru Titluri de Valoarea şi Futures din Hong Kong (Hong Kong Securities and Futures Commission).

AVERTISMENT PENTRU REZIDENŢII DIN AUSTRALIA ŞI NOUA ZEELANDĂ

Fondurile pentru care Societatea acţionează ca societate de management sunt disponibile numai clienţilor de wholesale din Australia conform prevederilor Art. 761G din Legea Societăţilor Comerciale aplicabilă în Australia (Australian Corporations Act - Cth), precum şi clienţilor instituţionali din Noua Zeelandă, al căror obiect de activitate constă în investiţiile de bani, sau persoanelor din Noua Zeelandă, care - în cadrul activităţii lor curente - investesc de obicei diverse sume de bani.

AVERTISMENT PENTRU REZIDENŢII DIN SINGAPORE

Anumite fonduri pentru care Societatea acţionează ca societate de management pot fi oferite Investitorilor Instituţionali şi Investitorilor Acreditaţi din Singapore. Vă rugăm să contactaţi Pioneer Investment Management Limited, sucursala din Singapore, pentru mai multe detalii.

Continuând accesarea Website-ului nostru, garantaţi că aţi înţeles şi aţi acceptat Clauzele de faţă. De asemenea, (i) sunteţi de acord că aceste informaţii se aplică oricărei accesări ulterioare de către dvs. a acestui Website şi că orice astfel de accesare ulterioară se supune unor declinări de responsabilitate (disclaimers), avertismente privitoare la riscuri şi orice alte informaţii prezentate în cadrul Website-ului (ii) garantaţi că nicio altă persoană nu va accesa Website-ul de pe acelaşi computer şi pe aceeaşi sesiune de autentificare pe care o utilizaţi şi dvs.

SUNT DE ACORD CU CONDIŢIILE DE UTILIZARE
NU SUNT DE ACORD CU CONDIŢIILE DE UTILIZARE

The PAMSA Complaint Handling Procedure summarises the Management Company’s relevant procedures in accordance with CSSF Regulation N 16-07 relating to the out-of-court resolution of complaint and is intended to ensure that complaints are dealt with properly and promptly.