SPLOŠNI POGOJI

STRINJAM SE S POGOJI
NE STRINJAM SE S POGOJI

Ta dokument predstavlja splošne pogoje (Pogoji) uporabe spletnega mesta ("Spletno mesto") družbe Pioneer Asset Management S.A., članice skupine Amundi.

Družba posluje pod nadzorom Komisije za nadzor finančnega sektorja (Comission de Surveillance du Secteur Financier). Sedež družbe se nahaja na naslovu 8-10, Rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg. Družba je registrirana v Luksemburgu pod številko R.C. Oddelek B 57 255, DDV ID številka LU 19067537, davčna številka 1996 2220 382.

UPORABNIKI

To spletno mesto ni namenjeno osebam v posamezni jurisdikciji, kjer je objava oziroma razpoložljivost tega spletnega mesta prepovedana (zaradi narodnosti posamezne osebe, kraja njenega bivališča ali iz drugega razloga). Osebe, za katere velja tovrstna prepoved, ne smejo dostopati do tega spletnega mesta. To spletno mesto in njegova vsebina se ne sme razumeti kot prodaja, nasvet, ponudba ali priporočilo v zvezi s kakršnim koli vrednostnim papirjem v kateri koli jurisdikciji, kjer bi bila taka prodaja, nasvet, ponudba ali priporočilo nezakonita ali nepooblaščena. Družba ne daje nobenih zagotovil, da je spletno mesto oziroma njegova vsebina v posamezni jurisdikciji ustrezno oziroma na razpolago. Te informacije niso namenjene objavi oziroma se ne smejo dati na razpolago nobeni osebi v posamezni jurisdikciji, kjer bi tako ravnanje povzročilo kršitev katerih koli veljavnih zakonov oziroma predpisov. Posebej opozarjamo, da se lahko določeni skladi tržijo le v posameznih jurisdikcijah. Uporabnik mora zagotoviti, da uporaba teh informacij in transakcije sklada, ki temeljijo na njih, ne kršijo nobenih obstoječih omejitev. Uporabnik je odgovoren za to, da se informira in da ravna v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi v posamezni jurisdikciji. S tem, ko dostopate na to spletno mesto zagotavljate in jamčite, da v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi vaše jurisdikcije lahko dostopate do tega spletnega mesta in da se strinjate z navedenimi pogoji.

Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja naložbenega nasveta. Potencialni vlagatelji naj pred vlaganjem poiščejo ustrezen strokoven nasvet. Skladi, ki so navedeni na tem spletnem mestu, morda ne bodo primerni za vsakogar. Vlagatelji in potencialni vlagatelji naj poiščejo ustrezen nasvet svetovalca za naložbe glede primernosti naložb in glede tega, ali potrebujejo kakršno koli vladno soglasje oziroma soglasje drugega organa oziroma ali morajo izpolniti kakršne koli formalnosti, da bi lahko vložili sredstva v določen sklad. Naložbe v sklad imajo lahko davčne posledice, zato je pomembno, da se zavedate, da družba ne ponuja davčnega svetovanja. Stopnja in osnova obdavčitve se lahko spremeni. Prosimo vas, da se glede morebitnih davčnih posledic posvetujete z vašim davčnim svetovalcem. Vpisi enot premoženja sklada se lahko izvedejo le na podlagi ustreznih dokumentov s ponudbo in se ne smejo izvesti preko tega spletnega mesta.

Vsak uporabnik, ki v kakršni koli obliki informacije, ki so vzete s tega spletnega mesta distribuira kateri koli osebi, se strinja, da bo priložil kopijo te strani in pridobil soglasje posamezne druge osebe o tem, da bo ravnala v skladu s pogoji, ki so navedeni na tej strani.

Informacije, ki so navedene na spletnem mestu, niso namenjene za distribucijo in ne predstavljajo ponudbe za prodajo ali poziv za kakršne koli ponudbe za nakup kakršnih koli vrednostnih papirjev ali storitev v Združenih državah Amerike ali na katerem koli njenem teritoriju ali območjih, ki so pod njihovo jurisdikcijo oziroma za oziroma v korist katere koli osebe iz Združenih držav Amerike. Za namene teh pogojev izraz oseba iz Združenih držav Amerike vključuje, a ni omejena na, osebe (vključno s partnerstvom, korporacijo, družbo z omejeno odgovornostjo ali podobnimi subjekti), ki so državljani ali rezidenti Združenih držav Amerike ali so organizirane ali ustanovljene v skladu z zakoni Združenih držav Amerike. Skladi, ki so navedeni na tej spletni strani, niso registrirani v Združenih državah Amerike na podlagi Zakona o investicijskih družbah (Investment Company Act) iz leta 1940. Enote ali delnice teh skladov niso registrirane v Združenih državah Amerike na podlagi Zakona o vrednostnih papirjih Združenih držav (Securities Act) iz leta 1933, s spremembami.

Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov in jih ne nakazujejo. Ne dajemo nobenih zagotovil, da bodo države, trgi ali sektorji dosegali pričakovane rezultate. Vlaganje vključuje določena tveganja, vključno s političnimi in valutnimi tveganji. Donos naložb in vrednost glavnice se lahko zniža in poviša in lahko povzroči izgubo vloženega kapitala. Določeni skladi lahko večino sredstev vlagajo v katere koli oziroma kombinacijo (i) vrednostnih papirjev na nastajajočih trgih, s čimer je sklad izpostavljen višjim likvidnostnim, valutnim, političnim, regulatornim in ekonomskim tveganjem; (ii) vrednostnih papirjev na posameznem trgu/sektorju, ki so podvrženi višji koncentraciji tveganja kot naložbe z bolj razpršenim portfeljem; (iii) vrednostnih papirjev družb z nizko tržno kapitalizacijo (small cap družbe), ki so podvržene višjim tveganjem neplačil, likvidnostnim in nihajnostnim tveganjem kot naložbe v družbe z veliko tržno kapitalizacijo (Large Cap družbe); ter (iv) vrednostnih papirjev z oceno, ki je nižja od ocene investment grade, ki so izpostavljeni višjim tveganjem na strani nasprotne stranke oziroma posojilnim tveganjem, tržnim ter likvidnostnim tveganjem. Tovrstne naložbe lahko povzročijo občutno zmanjšanje neto vrednosti sredstev sklada. Določeni skladi lahko poleg tega vlagajo v izvedene finančne instrumente, ki lahko določen sklad izpostavijo občutnim tveganjem na strani nasprotne stranke oziroma posojilnim tveganjem, tržnim ter likvidnostnim tveganjem in potencialni občutni izgubi. Opozarjamo vas, da lahko na vrednost čezmorskih naložb vplivajo tudi valutna gibanja.

DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA

Družba vam podeljuje omejeno pravico do uporabe tega spletnega mesta. Vaša pravica do uporabe tega spletnega mesta je pogojena z vašim soglasjem, da boste v celoti ravnali v skladu s temi pogoji in katerimi koli drugimi pravili, postopki, politikami, določili in pogoji, ki urejajo celotno spletno mesto oziroma kateri koli njegov del. Družba si pridržuje pravico, da lahko kadar koli in iz kakršnega koli razloga prekliče vašo pravico do uporabe celotnega spletnega mesta oziroma katerega koli njegovega dela. Vi ne smete na noben način kršiti ali poskušati kršiti varnosti tega spletnega mesta.

VSEBINA SPLETNEGA MESTA

Družba si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali dopolni informacije, ki so posredovane na tem spletnem mestu.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Avtorske pravice in vse druge pravice intelektualne lastnine, ki obstajajo na tem spletnem mestu, ter vsaka in vse informacije, ki so posredovane na spletnem mestu oziroma preko njega, so last družbe ali tretje osebe, ki je imetnik licence. Razen v primeru, ko ste pridobili naše predhodno pisno soglasje, ne smete kopirati, spremeniti, objaviti, podeliti licenco, prodati, preprodati, posredovati tretjim osebam ali na kakršen koli način omogočiti, da bodo informacije, ki so pridobljene s spletnega mesta, dane na razpolago na kakršen koli način ali na kakršnem koli mediju tretjim osebam.

DOSTOPNOST SPLETNEGA MESTA

Družba si bo prizadevala, da je spletno mesto dostopno, vendar pa ne more zagotoviti, da bo spletno mesto delovalo neprekinjeno oziroma brez prekinitev ali da na njem ne bo napak. Prepovedani so poskusi oviranja pravilnega delovanja spletnega mesta, kar med drugim pomeni, da zlasti ne smete zaobiti varnostnih elementov, posegati ali vdirati v spletno mesto ali na kakršen koli drug način motiti kateri koli računalniški sistem, strežnik, spletno stran, usmerjevalnik ali katero koli drugo napravo s spletno povezavo.

Družba si pridržuje pravico, da popravi, izboljša ali spremeni spletno mesto in da ukine dostop do spletnega mesta za potrebe vzdrževanja ali izboljšav.

ODGOVORNOST

Ta spletna stran je na voljo “v obliki, kot je”. Niti družba niti kateri koli ponudnik informacij, imetnik licenc, direktor, zaposleni ali agent ne jamči, da bo njihova dobava informacij uporabnikom (storitev) neprekinjena ali brez napak. Poleg tega niti družba niti kateri koli ponudnik informacij, imetnik licenc, direktor, zaposleni ali agent ne jamči za kakršne koli rezultate, ki naj bi bili doseženi na podlagi uporabe storitev.

Storitev je posredovana brez kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih ali nakazanih, kar vključuje, a ni omejeno na, jamstva lastninske pravice ali nakazana jamstva zadovoljive kvalitete ali primernosti za določene namene ali druga jamstva, z izjemo jamstev, ki so nakazana na podlagi veljavnega prava in se v skladu z veljavnim pravom ne morejo izključiti, omejiti ali spremeniti. Vsi pogoji, jamstva in zagotovila, ki niso izrecno navedena v teh pogojih, so izključena v največjem obsegu, kot je to mogoče v skladu z veljavno zakonodajo.

Vi ste odgovorni, da zagotovite, da vaš računalnik izpolnjuje vse ustrezne tehnične specifikacije, ki so potrebne za uporabo spletnega mesta. Poleg tega razumete, da družba ne more in tudi ne garantira oziroma jamči, da bo posamezen material, ki je na voljo na spletnem mestu, prost okužb, virusov in/ali drugih kod, ki bi imele kužne ali uničujoče lastnosti. Vi ste odgovorni za uveljavitev zadostnih postopkov in virusnih pregledov (vključno s pregledi proti virusom in drugimi varnostnimi pregledi), s katerimi boste zadovoljili vaše posebne zahteve glede točnosti vnosa in iznosa podatkov.

Družba storitve ponuja brezplačno, zato niti družba niti katera koli druga oseba, ki sodeluje pri pripravi, izdelavi ali dostavi storitev (skupaj imenovani ponudniki storitev), ne bo odgovorna (na podlagi načel odškodninskega prava, pogodbenega prava ali na kakršen koli drug način) za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki bi izhajala iz uporabe spletnega mesta ali storitev oziroma iz nezmožnosti uporabe spletnega mesta ali storitev oziroma iz kakršne koli kršitve kakršnega koli jamstva. Ponudniki storitev ne bodo na noben način odgovorni za kakršen koli izbor ali zadržanje oziroma dejanje ali opustitev na strani uporabnika v povezavi s storitvami oziroma nezmožnostjo uporabe storitev oziroma kakršne koli kršitve kakršnega koli jamstva. Ponudniki storitev ne bodo na noben način odgovorni za kakršen koli izbor ali zadržanje oziroma dejanje ali opustitev na strani uporabnika v povezavi s storitvami. Ponudniki storitev niso odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi prestrezanja storitev s strani tretje osebe, kraje, napake operaterjev ali stavk.

POVEZANE STRANI

Družba lahko posreduje hiperbesedilne povezave do spletnih mest na internetu, pri čemer ne daje nobenih zagotovil o katerem koli drugem spletnem mestu, do katerega bi morebiti dostopali preko tega spletnega mesta oziroma ki bi lahko vsebovala povezavo do tega spletnega mesta. Ko dostopate do katerega koli drugega spletnega mesta razumete, da je vsako tako spletno mesto neodvisno od tega spletnega mesta in da družba ne nadzoruje vsebine ali dostopnosti posameznoih drugih spletnih mest. Poleg tega povezava do katerega koli drugega spletnega mesta ne pomeni, da družba podpira ali prevzema kakršno koli odgovornost za vsebino ali uporabe takega drugega spletnega mesta in ne bo odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi bila povzročena ali ki naj bi bila domnevno povzročena s strani ali v povezavi z uporabo ali zanašanjem na kakršno koli tovrstno vsebino, blago ali storitve, ki so na razpolago na ali preko katerega koli drugega spletnega mesta ali vira. Vsak pomislek glede katere koli zunanje povezave na spletno mesto tretje osebe se mora posredovati operaterju tega drugega spletnega mesta.

IZJAVA O TVEGANJIH

Opozarjamo vas, da morate poznati tveganja, ki so povezana z vlaganjem v vrednostne papirje. Prosimo ne pozabite, da pretekli rezultati niso nujno vodilo za prihodnost, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov in niso kazalnik za prihodnje rezultate. Pred sklenitvijo kakršne koli finančne transakcije se morate posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem.

SPLOŠNO

Razen če je izrecno navedeno nasprotno, so vsa stališča, ki so podana na tem spletnm mestu, stališča družbe. Ta stališča se lahko spremenijo kadar koli na podlagi tržnih in drugih pogojev in ne dajemo nobenih zagotovil, da bodo države, trgi ali sektorji poslovali v skladu s pričakovanji.

Družba lahko odstopi ali sklene dogovor s podizvajalci za vse oziroma katero koli svojo pravico in obveznost na podlagi teh pogojev.

Družba lahko te pogoje občasno spremeni in njihovo novo različico objavi na tem spletnem mestu. Po objavi bodo določila nove različice veljala za uporabo tega spletnega mesta.

Če katera koli določba ali pogoj teh pogojev postane ali bo razglašena za nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo iz kakršnega koli razloga, se bo taka določba ali pogoj izločila od preostalih in se bo štela za izbrisano iz preostalih določb in pogojev.

OBVESTILO ZA REZIDENTE VELIKE BRITANIJE

Skladi, za katera družba deluje kot družba za upravljanje, so neregulirane kolektivne naložbene sheme v skladu z Zakonom o finančnih storitvah in trgih Združenega kraljestva iz leta 2000 in zato ne zagotavljajo zaščite, ki jo zagotavlja regulativni sistem Združenega kraljestva, in jih ni mogoče neposredno prodajati javnosti v Združenem kraljestvu.

OBVESTILO ZA HONG KONG

Skladi, v povezavi s katerimi družba deluje kot družba za upravljanje, niso registrirani za prodajo v Hong Kongu, zato se nobena informacija s tega spletnega mesta ne sme posredovati javnosti v Hong Kongu. Komisija za vrednostne papirje in terminske posle Hong Konga (Hong Kong Securities and Futures Commission) ni pregledala oziroma odobrila vsebine tega spletnega mesta.

OBVESTILO ZA REZIDENTE AVSTRALIJE IN NOVE ZELANDIJE

Skladi, v povezavi s katerimi družba deluje kot družba za upravljanje, so v Avstraliji na voljo le za grosistične stranke v smislu določb člena 761G avstralskega Zakona o korporacijah (Corporations Act (Cth)). Omenjeni skladi so v Novi Zelandiji na voljo institucionalnim strankam, katerih dejavnost je vlaganje denarja, oziroma osebam v Novi Zelandiji, ki v okviru rednega poslovanja in za namene svojega poslovanje običajno vlagajo denarna sredstva.

OBVESTILO ZA REZIDENTE SINGAPURJA

Določeni skladi, v povezavi s katerimi družba deluje kot družba za upravljanje, se lahko ponujajo institucionalnim vlagateljem in akreditiranim vlagateljem v Singapurju. Prosimo vas, da za več informacij kontaktirate Pioneer Investment Management Limited, podružnico v Singapurju.

S tem, ko nadaljujete, potrjujete, da ste razumeli te pogoje in da jih sprejemate. Poleg tega se (i) strinjate, da bodo navedene informacije veljale za vsak vaš naslednji dostop do tega spletna mesta ter da bodo za vsak posamezni prihodnji dostop do tega spletnega mesta veljale izjave o omejitvi odgovornosti, opozorila o tveganjih in druge informacije, ki so navedene v teh pogojih, ter (ii) jamčite, da ne bo nobena druga oseba dostopala do tega spletnega mesta iz istega računalnika in z istim uporabniškim imenom, kot ga vi uporabljate v tem trenutku.

STRINJAM SE S POGOJI
NE STRINJAM SE S POGOJI

The PAMSA Complaint Handling Procedure summarises the Management Company’s relevant procedures in accordance with CSSF Regulation N 16-07 relating to the out-of-court resolution of complaint and is intended to ensure that complaints are dealt with properly and promptly.