ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Οι ακόλουθοι είναι οι όροι και προϋποθέσεις («Όροι») σύμφωνα με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα («η Ιστοσελίδα») της Pioneer Asset Management S.A., μέλους του ομίλου Amundi («της Εταιρείας»).

Η Εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της Εποπτικής Αρχής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Comission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). Τα γραφεία της βρίσκονται στη διεύθυνση 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Λουξεμβούργο και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιριών του Λουξεμβούργου με αριθμό R.C. Section B 57 255, αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ LU 19067537 και ΑΦΜ 1996 2220 382.

ΧΡΗΣΤΕΣ

Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε πρόσωπα σε καμία δικαιοδοσία όπου (λόγω εθνικότητας ή κατοικίας του προσώπου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) απαγορεύεται η δημοσίευση ή διαθεσιμότητα της παρούσας Ιστοσελίδας. Τα πρόσωπα αναφορικά με τα οποία ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα. Η παρούσα Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως προσπάθεια προσέλκυσης, συμβουλή, προσφορά ή σύσταση για τη διάθεση κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου η εν λόγω προσφορά, προσπάθεια προσέλκυσης ή σύσταση θα ήταν παράνομες ή θα λάμβαναν χώρα χωρίς άδεια. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ότι η Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο αυτής είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο προς χρήση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οι πληροφορίες αυτές δεν προορίζονται για δημοσίευση ή διάθεση προς κανένα πρόσωπο σε καμία δικαιοδοσία όπου η ενέργεια αυτή θα οδηγούσε σε παραβίαση οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων ή κανονισμών. Ειδικότερα, ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να διατίθενται προς πώληση μόνο σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίζει ότι η χρήση αυτών των πληροφοριών και οποιεσδήποτε προκύπτουσες συναλλαγές με αμοιβαία κεφάλαια δεν παραβιάζουν περιορισμούς αυτού του είδους. Είναι ευθύνη του χρήστη να ενημερώνεται σχετικά και να τηρεί όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στην αντίστοιχη δικαιοδοσία. Αποκτώντας πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα, δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί της δικαιοδοσίας σας επιτρέπουν την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και ότι συμφωνείτε με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.

Ουδέν στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή και οι ενδεχόμενοι επενδυτές θα πρέπει να ζητούν κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές προτού επενδύσουν. Τα αμοιβαία κεφάλαια που αναφέρονται στην παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους. Οι επενδυτές και οι ενδεχόμενοι επενδυτές θα πρέπει να ζητούν κατάλληλες συμβουλές από ένα σύμβουλο επενδύσεων σχετικά με την καταλληλότητα των επενδύσεων και σχετικά με το εάν πρέπει να λάβουν κάποια κρατική ή άλλη άδεια ή να τηρήσουν άλλες διατυπώσεις ώστε να μπορέσουν να επενδύσουν σε ένα συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο. Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να έχει φορολογικές συνέπειες και είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη ότι η Εταιρεία δεν παρέχει φορολογικές συμβουλές. Τα επίπεδα φορολογίας και η φορολογική βάση ενδέχεται να μεταβληθούν. Θα πρέπει να απευθύνεστε στο φορολογικό σας σύμβουλο προκειμένου να σας εξηγήσει τις ισχύουσες φορολογικές συνέπειες. Οι συμμετοχές σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο βάσει των σχετικών εγγράφων προσφοράς και όχι μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας.

Κάθε χρήστης που διανέμει πληροφορίες οι οποίες έχουν ληφθεί από την Ιστοσελίδα, σε οποιαδήποτε μορφή ή/ και προς οποιοδήποτε πρόσωπο, συμφωνεί ότι θα επισυνάπτει ένα αντίγραφο της παρούσας σελίδας και ότι θα αποκτά τη σύμφωνη γνώμη του άλλου προσώπου σχετικά με τη συμμόρφωση του τελευταίου με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα σελίδα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν προορίζονται για διανομή και δεν αποτελούν προσφορά πώλησης ή προσπάθεια προσέλκυσης για την αγορά τίτλων ή υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες περιοχές ή κτήσεις που υπόκεινται στη δικαιοδοσία τους ή προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα πλαίσια των παρόντων Όρων, ένα Πρόσωπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά, ενδεικτικά, πρόσωπα (περιλαμβανομένης της συνεταιρικής επιχείρησης, της ανώνυμης εταιρίας, της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ή άλλων παρόμοιων νομικών προσώπων) που είναι πολίτες ή κάτοικοι ΗΠΑ ή έχουν οργανωθεί ή συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τα αμοιβαία κεφάλαια που αναφέρονται στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν έχουν καταχωρισθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το Νόμο περί Εταιριών Επενδύσεων του 1940 (Investment Company Act of 1940) και οι μονάδες ή τα μερίδια αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν έχουν καταχωρισθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1933 (Securities Act of 1933) και τις τροποποιήσεις του.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν ούτε αποτελούν ένδειξη για τις μελλοντικές. Δεν παρέχεται καμία διασφάλιση ότι χώρες, αγορές ή κλάδοι θα σημειώσουν τις αναμενόμενες αποδόσεις. Οι επενδύσεις συνεπάγονται ορισμένους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών και συναλλαγματικών κινδύνων. Η απόδοση της επένδυσης και η αξία του κεφαλαίου ενδέχεται να σημειώσουν πτώση ή άνοδο και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να επενδύουν σε σημαντικό βαθμό, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, σε (i) κινητές αξίες αναδυόμενων αγορών λόγω των οποίων το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται σε υψηλότερο κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό, πολιτικό, ρυθμιστικό και οικονομικό κίνδυνο, (ii) κινητές αξίες σε μια μεμονωμένη αγορά/ κλάδο, οι οποίες υπόκεινται σε υψηλότερο κίνδυνο συγκέντρωσης σε σχέση με τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε ένα χαρτοφυλάκιο ευρύτερης διασποράς, (iii) εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες υπόκεινται σε υψηλότερο κίνδυνο αθέτησης, ρευστότητας και αστάθειας σε σχέση με τις επενδύσεις σε εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης και (iv) κινητές αξίες με αξιολόγηση χαμηλότερη του επενδυτικού βαθμού, οι οποίες υπόκεινται σε υψηλότερο κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου/ πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και ρευστότητας σε σχέση με τις κινητές αξίες που έχουν αξιολογηθεί ως επενδυτικού βαθμού. Οι επενδύσεις αυτές ενδέχεται να επιφέρουν σημαντική απώλεια στην καθαρή αξία ενεργητικού ενός αμοιβαίου κεφαλαίου. Ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν επίσης να επενδύουν σε χρηματοπιστωτικά παράγωγα, τα οποία ενδέχεται να εκθέσουν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε σημαντικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου/ πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και κίνδυνο ρευστότητας και, ενδεχομένως, σε σημαντική απώλεια. Σας παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη ότι οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορούν επίσης να επηρεάσουν την αξία των εξωχώριων επενδύσεων.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Εταιρεία σας παραχωρεί περιορισμένο δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, όπως και οποιουσδήποτε άλλους κανόνες, διαδικασίες, πολιτικές, όρους ή προϋποθέσεις που διέπουν το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία μπορεί, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να ανακαλεί το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η παραβίαση ή η απόπειρα παραβίασης της ασφάλειας της Ιστοσελίδας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί οποτεδήποτε τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα δικαιώματα αντιγραφής/ αναπαραγωγής (copyright) και όλα τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίστανται σε σχέση με την Ιστοσελίδα καθώς και κάθε πληροφορία που παρέχεται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή τρίτου αδειοδότη. Απαγορεύεται η αντιγραφή/ αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, παραχώρηση άδειας, πώληση, μεταπώληση, αναμετάδοση ή κατά άλλο τρόπο διάθεση των πληροφοριών που ανακτώνται από την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο προς οποιονδήποτε τρίτο εκτός εάν έχετε προηγουμένως λάβει γραπτή συναίνεσή μας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να καθιστά διαθέσιμη την Ιστοσελίδα αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ιστοσελίδα θα λειτουργεί διαρκώς, αδιάλειπτα ή χωρίς σφάλμα. Δεν επιτρέπεται καμία απόπειρα παρέμβασης στην κανονική λειτουργία της Ιστοσελίδας και, συγκεκριμένα, καμία απόπειρα παράκαμψης της ασφάλειας, ανάμιξης, παράνομης πρόσβασης ή κατά άλλο τρόπο διακοπής στο σύστημα υπολογιστών, στο διακομιστή, στην ιστοσελίδα, στο δρομολογητή ή σε οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη με το διαδίκτυο συσκευή.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει, να βελτιώνει ή να τροποποιεί την Ιστοσελίδα και να αναστέλλει την πρόσβαση σε αυτή για λόγους συντήρησης ή βελτίωσης.

ΕΥΘΥΝΗ

Η Ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει» και ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε από τους παρόχους πληροφοριών, αδειοδότες, διευθυντές, εργαζομένους ή αντιπροσώπους της εγγυώνται ότι η παροχή πληροφοριών από εκείνους στους χρήστες (η «Υπηρεσία») θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλμα, ούτε επιπλέον εγγυώνται για τα αποτελέσματα που θα αποκτώνται από τη χρήση της Υπηρεσίας.

Η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων κυριότητας ή των σιωπηρών εγγυήσεων για ικανοποιητική ποιότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλων εγγυήσεων, εκτός από εκείνες τις εγγυήσεις που είναι σιωπηρές και δεν υπόκεινται σε εξαιρέσεις, περιορισμούς ή τροποποιήσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Όλες οι προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες Όρους αποκλείονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Εσείς, ως χρήστης της ιστοσελίδας, είστε υπεύθυνος/ η ώστε να διασφαλίζετε ότι το σύστημα υπολογιστή σας πληροί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που είναι απαραίτητες για τη χρήση της Ιστοσελίδας. Αντιλαμβάνεστε, επίσης, ότι η Εταιρεία δεν μπορεί και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι το υλικό που διατίθεται στην Ιστοσελίδα θα είναι απαλλαγμένο από μολύνσεις, ιούς ή/ και άλλους κώδικες με μολυσματικές ή καταστροφικές ιδιότητες. Εσείς, ως χρήστης, είστε υπεύθυνος/ η για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και ελέγχων για ιούς (όπως για την εφαρμογή ελέγχων κατά των ιών και άλλων ελέγχων ασφαλείας) ώστε να πληρούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις σας για την ακρίβεια της εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων.

Η Εταιρεία παρέχει την Υπηρεσία χωρίς χρέωση και, επομένως, ούτε η Εταιρεία ούτε οποιοσδήποτε άλλος που συμμετέχει στη δημιουργία, την παραγωγή ή την παροχή της Υπηρεσίας (συνολικά οι «Πάροχοι της Υπηρεσίας») δεν ευθύνονται (αδικοπρακτικά, ενδοσυμβατικά ή κατά άλλο τρόπο) για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική ζημία που προκύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας ή την παραβίαση οποιασδήποτε εγγύησης. Οι Πάροχοι της Υπηρεσίας δεν ευθύνονται κατά κανένα τρόπο για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις του χρήστη σε σχέση με την Υπηρεσία ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας ή την παραβίαση οποιασδήποτε εγγύησης. Οι Πάροχοι της Υπηρεσίας δεν ευθύνονται κατά κανένα τρόπο για οποιαδήποτε επιλογή ή παρακράτηση ή τις πράξεις ή παραλείψεις του χρήστη σε σχέση με την Υπηρεσία. Οι Πάροχοι της Υπηρεσίας δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που θα μπορούσε να προκύψει από την παρεμβολή στις Υπηρεσίες εκ μέρους τρίτων, από κλοπή, σφάλμα του χειριστή ή διεξαγωγή απεργίας.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Εταιρεία ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους υπερκειμένου προς ιστοσελίδες του διαδικτύου χωρίς να προχωρά σε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα/ ιστοσελίδες στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας ή η οποία ενδέχεται να συνδέεται με την Ιστοσελίδα. Κατά την πρόσβασή σας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι ανεξάρτητη από την παρούσα Ιστοσελίδα και ότι η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου ή της διαθεσιμότητας της εν λόγω ιστοσελίδας. Επιπλέον, ένας σύνδεσμος προς οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία υποστηρίζει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτής, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία η οποία προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από/ ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτού του είδους, προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται από ή μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας ή πηγής. Τυχόν ανησυχίες σχετικά με οποιονδήποτε εξωτερικό σύνδεσμο προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτου θα πρέπει να διατυπώνονται στο χειριστή της εν λόγω ιστοσελίδας.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Θα πρέπει να έχετε επίγνωση των κινδύνων που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε κινητές αξίες. Παρακαλούμε, όπως έχετε υπόψη ότι οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν απαραίτητα οδηγό για το μέλλον, ούτε διασφαλίζουν ή είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποδόσεων. Πριν από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική συναλλαγή πρέπει να λαμβάνετε χρηματοοικονομικές συμβουλές από μία ανεξάρτητη πηγή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στην Εταιρεία. Οι απόψεις αυτές μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή λόγω των συνθηκών στην αγορά και άλλων συνθηκών και δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οι χώρες, οι αγορές ή οι κλάδοι θα αποδώσουν κατά τα αναμενόμενα.

Η Εταιρεία μπορεί να μεταβιβάζει ή να παραχωρεί σε τρίτους οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τους παρόντες Όρους.

Η Εταιρεία μπορεί να μεταβάλλει τους παρόντες Όρους από καιρό σε καιρό και να αναρτά τη νέα έκδοση της Ιστοσελίδας, οπότε, κατόπιν αυτού, κάθε χρήση της Ιστοσελίδας θα διέπεται από τη νέα έκδοση.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή όρος από τους παρόντες Όρους καταστεί ή κηρυχθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστέος για οποιονδήποτε λόγο, ο εν λόγω όρος ή διάταξη θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους και θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από αυτούς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τα αμοιβαία κεφάλαια για τα οποία η Εταιρεία ενεργεί ως εταιρία διαχείρισης είναι προγράμματα συλλογικών επενδύσεων που δεν υπάγονται σε κρατικό έλεγχο στα πλαίσια του Νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (UK Financial Services and Markets Act 2000) και για αυτό το λόγο δεν προσφέρουν την προστασία που παρέχει το εποπτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Τα αμοιβαία κεφάλαια για τα οποία η Εταιρεία ενεργεί ως εταιρία διαχείρισης δεν έχουν καταχωρηθεί για πώληση στο Χονγκ Κονγκ και καμία πληροφορία από την παρούσα Ιστοσελίδα δεν μπορεί να παρέχεται στους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ. Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας δεν έχει ελεγχθεί ούτε εγκριθεί από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ

Τα αμοιβαία κεφάλαια για τα οποία η Εταιρεία ενεργεί ως εταιρία διαχείρισης διατίθενται μόνο σε πελάτες χονδρικής πώλησης στην Αυστραλία σύμφωνα με το άρθρο 761G της Πράξης περί Εταιρειών της Αυστραλίας [Australian Corporations Act (Cth)] και σε θεσμικούς πελάτες στη Νέα Ζηλανδία οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην επένδυση χρηματικών ποσών ή σε πρόσωπα στη Νέα Ζηλανδία, τα οποία κατά τη συνήθη πορεία και για το σκοπό των εργασιών τους, συνηθίζουν να επενδύουν χρηματικά ποσά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ

Ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια για τα οποία η Εταιρεία ενεργεί ως εταιρία διαχείρισης ενδέχεται να προσφέρονται σε θεσμικούς επενδυτές και σε επενδυτές μεγάλων κεφαλαίων (accredited investors) στη Σιγκαπούρη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Pioneer Investment Management Limited, Υποκατάστημα Σιγκαπούρης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν προχωρήσετε, δηλώνετε ότι έχετε αντιληφθεί και αποδέχεστε τους Όρους. Επίσης, (i) συμφωνείτε ότι οι εν λόγω πληροφορίες θα ισχύουν για οποιαδήποτε μεταγενέστερη πρόσβασή σας στην παρούσα Ιστοσελίδα και ότι κάθε μεταγενέστερη πρόσβασή σας θα υπόκειται στις αποποιήσεις, στις ειδοποιήσεις για τους κινδύνους και στις λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν και (ii) εγγυάστε ότι κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από τον ίδιο υπολογιστή και με την ίδια σύνδεση που χρησιμοποιείτε επί του παρόντος.

ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

The PAMSA Complaint Handling Procedure summarises the Management Company’s relevant procedures in accordance with CSSF Regulation N 16-07 relating to the out-of-court resolution of complaint and is intended to ensure that complaints are dealt with properly and promptly.