PODMÍNKY

SOUHLASÍM S PODMÍNKAMI
NESOUHLASÍM S PODMÍNKAMI

Níže jsou uvedeny podmínky („podmínky“), jimiž se řídí používání webových stránek společnosti Pioneer Asset Management S.A., člen skupiny Amundi (dále jen „společnost“ a „webové stránky“).

Společnost podléhá regulaci Komise pro dohled nad finančním sektorem (Comission de Surveillance du Secteur Financier). Její sídlo se nachází na adrese 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk a je vedena v lucemburském obchodním rejstříku v oddíle B pod číslem 57 255, DIČ LU19067537, daňové registrační číslo 1996 2220 382.

UŽIVATELÉ

Tyto webové stránky nejsou určeny osobám v jurisdikcích, kde je jejich zveřejnění nebo přístup na ně zakázán (z důvodu národnosti či místa trvalého bydliště těchto osob, nebo z jiných důvodů). Osoby, pro něž tento zákaz platí, nemají na tyto webové stránky přístup. Tyto webové stránky ani jejich obsah nelze považovat za žádost, radu, nabídku ani doporučení ohledně žádného cenného papíru v žádné jurisdikci, kde je taková nabídka, žádost nebo doporučení nezákonná nebo neoprávněná. Společnost neposkytuje žádnou záruku, že tyto webové stránky nebo cokoliv z jejich obsahu je vhodné či může být k dispozici k použití v jakékoliv jurisdikci. Tyto informace nejsou určeny ke zveřejnění ani zpřístupnění žádné osobě v žádné jurisdikci, kde by v důsledku toho došlo k porušení jakýchkoliv platných zákonů nebo předpisů. Zejména některé fondy mohou být obchodovány pouze v určitých jurisdikcích. Uživatel by se měl přesvědčit, že použití těchto informací a z toho plynoucí případné transakce ve fondu tato omezení nijak neporušují. Povinností uživatele je znát a dodržovat všechny platné zákony a předpisy v jakékoliv příslušné jurisdikci. Vstupem na tyto webové stránky prohlašujete a zaručujete se, že máte podle platných zákonů a předpisů vaší jurisdikce oprávnění k přístupu na tyto webové stránky a že souhlasíte s uvedenými podmínkami.

Tyto webové stránky nejsou určeny k poskytování investičního poradenství a budoucí investoři by se proto předtím, než se rozhodnou investovat, měli obrátit na odborného poradce. Fondy uvedené na těchto webových stránkách pravděpodobně nejsou vhodné pro každého investora. Investoři a budoucí investoři by se měli s příslušným odborným poradcem poradit ohledně vhodnosti investice do konkrétního fondu, případné nutnosti získat k tomu vládní či jiný souhlas a splnění určitých formálních náležitostí. Z investování do fondů mohou plynout daňové důsledky, a proto je důležité mít na paměti, že společnost neposkytuje daňové poradenství. Míra zdanění i základ daně se mohou měnit. Informace o příslušných daňových důsledcích získáte u vlastního daňového poradce. Ve fondu lze upisovat pouze na základě příslušné nabídkové dokumentace. Prostřednictvím těchto webových stránek úpisy provádět nelze.

Uživatel, který distribuuje informace získané na těchto webových stránkách (v jakékoliv podobě a jakékoliv další osobě), souhlasí s tím, že k nim připojí kopii této strany a získá od dané další osoby souhlas, že bude jednat v souladu s podmínkami uvedenými na této straně.

Informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny k distribuci a nepředstavují nabídku k prodeji ani žádost o nabídku k prodeji cenných papírů ani služeb ve Spojených státech amerických ani na žádném z jejich území nebo držav, které podléhají jejich jurisdikci, nebo ku prospěchu osoby z USA. Pro účely těchto podmínek osoba z USA zahrnuje mimo jiné osobu (včetně partnerství, korporace, společnosti s ručeným omezením nebo podobného subjektu), která je občanem nebo rezidentem Spojených států amerických nebo je vytvořena či založena podle právního řádu Spojených států amerických. Fondy uvedené na těchto webových stránkách nejsou registrovány V USA na základě Zákona o investičních společnostech z roku 1940 a podílové listy nebo akcie těchto fondů nejsou registrovány v USA na základě Zákona USA o cenných papírech z roku 1933 v platném znění.

Minulá výkonnost není zárukou ani nijak neurčuje výsledky v budoucnosti. Nikdy nelze zaručit, že určité státy, trhy či odvětví vykážou takový výkon, jaký se očekával. Investování s sebou nese určitá rizika, včetně politických a měnových rizik. Návratnost investice a hodnota jistiny mohou klesat stejně jako stoupat a může dojít ke ztrátě veškerého investovaného kapitálu. Určité fondy mohou investovat převážně v jedné nebo několika z následujících oblastí: (i) do cenných papírů rozvíjejících se trhů, díky nimž fond podléhá vyššímu riziku likvidity, měnovému, regulačnímu a hospodářskému riziku; (ii) do cenných papírů jediného trhu/sektoru, které podléhají vyššímu koncentračnímu riziku než investice s více diverzifikovaným portfoliem; (iii) do společností s malou tržní kapitalizací, které podléhají vyššímu riziku nesplácení, likvidity a volatility než investice do společností s velkou tržní kapitalizací; a (iv) do cenných papírů s nižším než investičním stupněm, které podléhají vyššímu riziku protistrany/úvěrovému riziku, tržnímu riziku a riziku likvidity než cenné papíry investičního stupně. Tyto investice mohou hodnotu vlastního kapitálu fondu vystavit značné ztrátě. Některé fondy mohou rovněž investovat do finančních derivátových nástrojů, které mohou příslušný fond vystavit značnému riziku protistrany/úvěrovému riziku, tržnímu riziku a riziku likvidity a může dojít ke značné ztrátě. Mějte prosím rovněž na paměti, že hodnotu zahraničních investic může ovlivnit i kolísání měny.

PŘÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY

Společnost vám uděluje omezené právo používat tyto webové stránky. Právo používat tyto webové stránky je podmíněno souhlasem řídit se těmito podmínkami v celkovém rozsahu a rovněž dalšími pravidly, postupy, zásadami nebo podmínkami, jimiž se řídí tyto webové stránky nebo jejich část. Společnost je oprávněna kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu vaše právo používat tyto webové stránky nebo jejich část zrušit. Nesmíte porušit ani se pokusit porušit bezpečnost těchto webových stránek.

OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK

Společnost si vyhrazuje právo informace uvedené na těchto webových stránkách kdykoliv změnit nebo doplnit.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Autorská práva a další práva duševního vlastnictví, která jsou obsažena v těchto webových stránkách, a každá jednotlivá informace poskytnutá na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím je majetkem společnosti nebo udělovatele licence, který je třetí stranou. Informace získané z webových stránek nesmí být bez našeho předchozího písemného souhlasu kopírovány, měněny, zveřejňovány, licencovány, prodány, dále prodány, dále šířeny nebo zpřístupněny jinak nebo na jiném nosiči žádné třetí straně.

DOSTUPNOST WEBOVÝCH STRÁNEK

Společnost vynaloží veškeré úsilí, aby byly webové stránky dostupné, avšak jejich plynulý a bezchybný provoz nemůže zaručit. Řádné fungování webových stránek nesmí být nijak narušováno, zejména pak není povoleno nijak obcházet zabezpečení žádného počítačového systému, serveru, webové stránky, routeru nebo jiného zařízení připojeného k internetu, ani si s ním pohrávat, nabourávat se do něj nebo jej jinak narušovat.

Společnost si vyhrazuje právo tyto webové stránky opravit, zlepšit nebo změnit a pozastavit přístup na ně z důvodu údržby nebo zlepšení.

ODPOVĚDNOST

Webové stránky se poskytují „as is“ (jak stojí a leží) a společnost ani žádný z jejích poskytovatelů informací, udělovatelů licencí, členů představenstva, zaměstnanců nebo zástupců nezaručují, že přísun informací uživatelům („služba“) bude nepřerušený a bezchybný, a společnost ani žádný z jejích poskytovatelů informací, udělovatelů licencí, členů představenstva, zaměstnanců nebo zástupců neposkytují žádné záruky ohledně důsledků využití služby.

Služba se distribuuje bez jakýchkoliv záruk (výslovných ani implicitních) včetně mimo jiné záruk právního titulu nebo implicitní záruky uspokojivé kvality nebo vhodnosti pro konkrétní účel nebo jinak, vyjma záruk předpokládaných a nevylučitelných, neomezitelných či nezměnitelných na základě platného zákona.

Veškeré podmínky, záruky či prohlášení, které nejsou v těchto podmínkách výslovně uvedeny, jsou vyloučeny v celkovém rozsahu povoleném zákonem.

Vaší odpovědností je zajistit, aby měl váš počítač všechny příslušné technické parametry k užívání webových stránek. Jste rovněž srozuměn/a s tím, že společnost nemůže zaručit a nezaručí, že materiál dostupný na webových stránkách není infikován, neobsahuje viry a/nebo jiný kód, který má nakažlivé nebo ničivé vlastnosti. Vaší odpovědností je učinit dostatečná opatření a provést antivirovou kontrolu (včetně antivirového programu a dalších kontrol bezpečnosti), která pokryje vaše konkrétní požadavky na správnost vstupu a výstupu dat.

Společnost poskytuje tuto službu zdarma, a společnost ani jiná osoba, která se podílí na tvorbě, výrobě nebo dodávání služby (společně dále jen „poskytovatelé služby“), tudíž nebude odpovědná (z občanskoprávního pohledu, smluvně či jinak) za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, zvláštní nebo následné škody vzniklé použitím webových stránek nebo služby, nebo nemožností použít webové stránky nebo službu nebo jakýmkoliv porušením jakékoliv záruky. Poskytovatelé služby nebudou nijak odpovědní za žádné jednání či opomenutí uživatele v souvislosti se službou nebo nemožnost používat službu nebo jakékoliv porušení jakékoliv záruky. Poskytovatelé služby nebudou nijak odpovědní za žádný výběr nebo zadržení uživatele, nebo jeho jednání či opomenutí v souvislosti se službou. Poskytovatelé služby nejsou odpovědní za žádnou ztrátu ani škodu, která by mohla vzniknout z důvodu zastavení služby třetími stranami, krádeže, chyby provozovatele nebo stávky.

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

Společnost smí poskytovat hypertextové odkazy na internetové stránky a společnost neposkytuje žádné záruky, pokud jde o další stránky, k nimž můžete mít přístup prostřednictvím těchto webových stránek. Navštívíte-li jakékoliv jiné stránky, jste srozuměn/a s tím, že s webovými stránkami nijak nesouvisí a společnost nedisponuje žádnou kontrolou, pokud jde o obsah či dostupnost těchto stránek. Odkaz na jakékoliv jiné stránky navíc neznamená, že společnost schvaluje či přijímá odpovědnost za obsah nebo použití těchto stránek, a nebude odpovědná za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou nebo údajně způsobenou použitím nebo v souvislosti s použitím tohoto obsahu, zboží nebo služeb, které jsou k dispozici na těchto stránkách nebo v tomto zdroji nebo jejich prostřednictvím, ani spolehnutím se na ně. Jakékoliv obavy ohledně externích odkazů na stránky jakékoliv třetí strany, sdělte, prosím, provozovateli příslušných stránek.

PROHLÁŠENÍ O RIZIKU

Nezapomeňte na rizika spojená s investováním do cenných papírů. Mějte, prosím, na paměti, že minulá výkonnost není vodítkem pro výkonnost budoucí, není zárukou a nijak neurčuje výsledky v budoucnosti. Před uzavřením jakékoliv finanční transakce se poraďte s nezávislým finančním poradcem.

OBECNÉ

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškerá stanoviska zde vyjádřená stanovisky společnosti. Tato stanoviska se mohou kdykoli měnit v závislosti na tržních a jiných podmínkách a nikdy nelze zaručit, že určité státy, trhy či odvětví vykážou takový výkon, jaký se očekával.

Společnost může postoupit nebo smluvně převést na subdodavatele veškerá svá práva a povinnosti plynoucí z těchto podmínek.

Společnost může tyto podmínky čas od času měnit a na webových stránkách vyvěsit novou verzi. Poté se bude veškeré užívání webových stránek řídit touto verzí.

Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto podmínek z jakéhokoliv důvodu stane nebo bude prohlášeno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude tato podmínka nebo ustanovení od ostatních podmínek oddělena a považována za zrušenou.

UPOZORNĚNÍ PRO REZIDENTY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ

Fondy obhospodařované touto manažerskou společností jsou neregulovanými programy kolektivního investování na základě britského Zákona o finančních službách a trzích z roku 2000, a tudíž nespadají pod ochranu britského regulačního systému.

UPOZORNĚNÍ PRO HONGKONG

Fondy obhospodařované manažerskou společností PAMSA nejsou registrovány pro prodej v Hongkongu a informace na těchto webových stránkách nejsou v Hongkongu přístupné veřejnosti. Obsah těchto webových stránek neprošel kontrolou a nebyl schválen hongkongskou Komisí pro dohled nad cennými papíry a termínovanými obchody (Hong Kong Securities and Futures Commission).

UPOZORNĚNÍ PRO REZIDENTY AUSTRÁLIE A NOVÉHO ZÉLANDU

Fondy obhospodařované touto manažerskou společností jsou v Austrálii na základě části 761G australského zákona o korporacích (Australian Corporations Act (Cth)) k dispozici pouze velkoobchodním klientům a na Novém Zélandu pouze institucionálním klientům, jejichž předmětem činnosti je investování peněžních prostředků, nebo osobám na Novém Zélandu, které pro účely své běžné obchodní činnosti obvykle investují peněžní prostředky.

UPOZORNĚNÍ PRO REZIDENTY SINGAPURU

Některé fondy obhospodařované touto manažerskou společností mohou být nabídnuty Institucionálním investorům a Akreditovaným investorům v Singapuru. Pro více informací se prosím obraťte na společnost Pioneer Investment Management Limited, Singapore Branch.

Pokračováním na obsah webových stránek prohlašujete, že podmínkám rozumíte a souhlasíte s nimi. Rovněž (i) souhlasíte s tím, že tyto informace budou platit pro každou vaši další návštěvu webových stránek a že pro všechny další návštěvy budou platit varování, upozornění na rizika a další informace zde uvedené a (ii) zaručujete se, že z počítače a přihlášení, které v současnosti používáte, nebude mít k webovým stránkám přístup žádná další osoba.

SOUHLASÍM S PODMÍNKAMI
NESOUHLASÍM S PODMÍNKAMI

The PAMSA Complaint Handling Procedure summarises the Management Company’s relevant procedures in accordance with CSSF Regulation N 16-07 relating to the out-of-court resolution of complaint and is intended to ensure that complaints are dealt with properly and promptly.