BETINGELSER OG VILKÅR

JEG ACCEPTERER BETINGELSERNE
JEG ACCEPTERER IKKE BETINGELSERNE

Nedenstående udgør betingelser og vilkår (Betingelserne) for brug af denne Pioneer Asset Management S.A., medlem af Amundi Group ("selskabetets") hjemmeside ("hjemmesiden").

Selskabet er reguleret af Comission de Surveillance du Secteur Financier. Dets hovedkontor er placeret på rue Jean Monnet 8 - 10, L-2180 Luxembourg og er registreret i Luxembourg nr. R.C. Afsnit B 57 255, moms-nr. LU 19067537, skatteregistreringsnummer 1996 2220 382.

BRUGERE

Denne hjemmeside er ikke rettet mod nogen person i noget retsområde, hvor det (på grund af den pågældende persons nationalitet, hjemsted eller på anden måde) er forbudt at publicere eller gøre denne hjemmeside tilgængelig. Personer, for hvilke sådanne forbud gælder, må ikke besøge denne hjemmeside. Denne hjemmeside og dens indhold må ikke betragtes som en opfordring, et råd, tilbud eller en anbefaling vedrørende værdipapirer i retsområder, hvor sådanne tilbud, opfordringer eller anbefalinger ville være ulovlige eller uautoriserede. Selskabet foregiver ikke, at hjemmesiden eller noget indhold på hjemmesiden er passende eller tilgængeligt til brug i noget retsområde. Disse oplysninger er ikke beregnet på at blive offentliggjort eller gjort tilgængelige for personer i retsområder, hvor dette ville medføre en overtrædelse af gældende love eller bestemmelser. Især visse fonde må kun markedsføres i visse retsområder. Brugeren skal sikre sig, at brugen af disse oplysninger og deraf følgende fondstransaktioner ikke strider imod sådanne restriktioner. Det er brugerens ansvar at holde sig informeret om og overholde alle gældende love og bestemmelser i det relevante retsområde. Når du besøger denne hjemmeside erklærer og garanterer du, at gældende love og bestemmelser i dit retsområde tillader dig at besøge hjemmesiden, og at du har accepteret de betingelser, der er beskrevet heri.

Intet på hjemmesiden udgør investeringsrådgivning, og potentielle investorer bør søge passende professionel rådgivning, før de investerer. De fonde, der henvises til på denne hjemmeside, er muligvis ikke egnede for alle. Investorer og potentielle investorer bør søge passende rådgivning fra en investeringsrådgiver med hensyn til egnethed, og om der kræves statslig eller anden accept, eller om der er formaliteter, der skal overholdes for at kunne investere i en bestemt fond. Investering i fonde kan have skattemæssige konsekvenser, og det er vigtigt at være opmærksom på, at selskabet ikke yder nogen skatterådgivning. Beskatningsniveauerne og -grundlaget kan ændres. Du bør rådføre dig med din egen skatterådgiver for at forstå eventuelle gældende skattemæssige konsekvenser. Tegning i en fond kan kun ske på grundlag af de relevante tilbudsdokumenter og må ikke ske via denne hjemmeside.

Enhver bruger, der videregiver oplysninger fra hjemmesiden i en hvilken som helst form til andre personer, skal vedhæfte en kopi af denne side og indgå en aftale med sådanne personer om at overholde de betingelser, der er anført på denne side.

Oplysningerne på hjemmesiden er ikke beregnet på videregivelse og udgør ikke noget tilbud om at sælge eller indhentning af tilbud om at købe værdipapirer eller tjenester i USA eller i et hvilket som helst af dets territorier og besiddelser underlagt dette lands jurisdiktion, eller til eller til fordel for nogen person fra USA. Disse betingelser inkluderer personer fra USA, men er ikke begrænset til sådanne personer (inklusive interessentskaber, koncerner, aktie- og anpartsselskaber eller lignende enheder), der er statsborgere eller bosiddende i USA eller er organiseret eller registreret iht. lovgivningen i USA. De fonde, der henvises til på denne hjemmeside, er ikke registreret i USA i henhold til Investment Company Act of 1940, og andele eller aktier i sådanne fonde er ikke registreret i USA i henhold til Securities Act of 1933 of the United States med ændringer.

Tidligere resultater er ingen garanti eller vejledende for kommende resultater. Der findes ingen forsikringer om, at lande, markeder eller sektorer vil udvikle sig som ventet. Investeringer involverer bestemte risici, herunder politiske og valutamæssige risici. Afkast af en investering og den pålydende værdi kan både falde og stige og kan medføre tab af hele den investerede kapital. Visse fonde investerer primært i en af eller en kombination af følgende: (i) værdipapirer på udviklingsmarkeder, hvor fonden udsættes for risici relateret til højere likviditet og valuta samt politiske, lovmæssige og økonomiske risici, (ii) værdipapirer på et enkelt marked/sektor, der medfører en mere koncentreret risiko end investeringer med en mere blandet portefølje, (iii) selskaber med lille kapital, der medfører højere misligholdelses-, likviditets- og volatilitetsrisiko end investering i selskaber med stor kapital, og (iv) værdipapirer under investeringsklassen, der medfører større risiko ved medkontrahent/kredit, markeds- og likviditetsrisici end værdipapirer i investeringsklassen. Sådanne investeringer kan forringe en fonds indre værdi væsentligt. Visse fonde kan også investere i finansielle derivater, som kan udsætte den relevante fond for væsentlig risiko ved medkontrahent/kredit, markeds- og likviditetsrisici og potentielt betydeligt tab. Vær opmærksom på, at valutaudsving også kan påvirke værdien af oversøiske investeringer.

ADGANG TIL HJEMMESIDEN

Selskabet giver dig en begrænset ret til at bruge hjemmesiden. Din ret til at bruge hjemmesiden er betinget af, at du accepterer at overholde disse betingelser i deres helhed, såvel som alle andre regler, procedurer, politikker, betingelser eller vilkår, der gælder for hele eller dele af hjemmesiden. Selskabet kan når som helst og uanset årsag ophæve din ret til at bruge hele eller dele af hjemmesiden. Du må ikke overtræde eller forsøge at overtræde hjemmesidens sikkerhed.

INDHOLDET PÅ HJEMMESIDEN

Selskabet forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller rette de oplysninger, der findes på denne hjemmeside.

INTELLEKTUELLE EJENDOMS RETTIGHEDER

Ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på hjemmesiden, og enhver oplysning, der gives på eller via hjemmesiden, tilhører selskabet eller tredjepartslicensgiver. Du har ikke lov til at kopiere, ændre, publicere, udleje, sælge, videresælge, videresende eller på anden måde gøre de oplysninger, du har fået fra hjemmesiden, tilgængelige på nogen måde eller på noget medium for tredjepart uden på forhånd at have indhentet vores skriftlige godkendelse.

HJEMMESIDENS TILGÆNGELIGHED

Selskabet vil bestræbe sig på at gøre hjemmesiden tilgængelig, men kan ikke garantere, at hjemmesiden vil fungere konstant eller uden afbrydelser eller uden fejl. Du må ikke forsøge at forstyrre hjemmesidens funktion, og du må især ikke forsøge at omgå sikkerheden, manipulere med, hacke eller på anden måde afbryde noget computersystem, nogen server, hjemmeside, router eller andet udstyr, der er tilknyttet internettet.

Selskabet forbeholder sig ret til at korrigere, forbedre eller ændre hjemmesiden og indstille adgangen til hjemmesiden af hensyn til vedligeholdelse og forbedringer.

ANSVAR

Hjemmesiden leveres "som den er og forefindes", og hverken selskabet eller nogen af dets leverandører af informationer, licensgivere, direktører, medarbejdere eller agenter garanterer, at deres levering af oplysninger til brugere (Tjenesten) ikke vil blive afbrudt eller vil være fri for fejl, ligesom selskabet eller dets leverandører af informationer, licensgivere, direktører, medarbejdere eller agenter heller ikke udsteder nogen garantier med hensyn til de resultater, der kan opnås ved brugen af denne tjeneste.

Tjenesten ydes uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, garanti for adkomst eller underforståede garantier vedrørende tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål eller andet, bortset fra garantier, der foreskrives af og ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres i henhold til gældende lovgivning.

Alle betingelser, garantier eller erklæringer, der ikke er udtrykkeligt anført i disse betingelser, udelukkes i størst muligt omfang, som tilladt af gældende lovgivning.

Du er ansvarlig for at sikre, at dit computersystem opfylder alle relevante tekniske specifikationer, som er nødvendige for at bruge hjemmesiden. Du har også forstået, at selskabet ikke kan garantere, at materiale, der stilles til rådighed på hjemmesiden, er fri for inficeringer, vira og/eller anden kode med forurenende eller destruktive egenskaber. Du er ansvarlig for at udføre tilstrækkelige procedurer og viruskontroller (inklusive antivirus- og andre sikkerhedskontroller) for at dække dine særlige behov for præcis ind- og udlæsning af data.

Selskabet leverer tjenesten uden beregning, og derfor er hverken selskabet eller nogen anden, der er med til at oprette, producere eller levere tjenesten (samlet Tjenesteudbyderne), ansvarlige (inden og uden for kontrakt eller på anden måde) for direkte, indirekte, afledte, særlige eller følgeskader som følge af brugen af hjemmesiden eller tjenesten, eller manglende evne til at bruge hjemmesiden eller tjenesten eller på grund af overtrædelse af nogen garanti. Tjenesteudbyderne er på ingen måde ansvarlige for brugerens handlinger eller undladelser i forbindelse med tjenesten eller manglende mulighed for at bruge tjenesten eller på grund af overtrædelse af nogen garanti. Tjenesteudbyderne er på ingen måde ansvarlige for brugerens valg eller tilbageholdelse, handlinger eller undladelser i forbindelse med tjenesten. Tjenesteudbyderne er ikke ansvarlige for tab eller skade, der måtte opstå som følge af afbrydelse af tjenesterne ved tredjepart, tyveri, operatørfejl eller strejker.

LINKEDE SIDER

Selskabet kan levere hypertekstlinks til sider på internettet, og selskabet yder ingen tilkendegivelser vedrørende andre sider, som du måtte få adgang til via denne hjemmeside, eller som kan forbinde til denne hjemmeside. Når du besøger andre hjemmesider, er du klar over, at den er uafhængig af denne hjemmeside, og at selskabet ikke har nogen kontrol med indholdet på eller tilgængeligheden af den pågældende side. Derudover betyder et link til en anden hjemmeside ikke, at selskabet godkender eller påtager sig noget ansvar for indholdet på eller brugen af en sådan hjemmeside og er ikke ansvarlig for noget tab eller skade forårsaget af eller angiveligt forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tillid til sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via en sådan hjemmeside eller ressource. Forespørgsler vedrørende eksterne links til en tredjeparts hjemmeside bør rettes til operatøren for den pågældende hjemmeside.

RISIKO ERKLÆRING

Du bør være opmærksom på risiciene i forbindelse med investering i værdipapirer. Husk, at tidligere resultater ikke nødvendigvis er vejledende for fremtiden og ikke udgør nogen garanti for eller er vejledende for kommende resultater. Der bør indhentes uafhængig finansiel rådgivning, før brugeren indgår i en finansiel transaktion.

GENERELT

Med mindre andet er angivet, tilhører alle udtrykte synspunkter selskabet. Disse synspunkter kan ændres når som helst med udgangspunkt i markedet og andre forhold, og der kan ikke gives nogen forsikring om, at lande, markeder eller sektorer vil opføre sig som forventet.

Selskabet kan overdrage eller udlicitere enhver eller alle rettigheder og forpligtelser i henhold til disse betingelser.

Selskabet kan ændre disse betingelser fra tid til anden og placere den nye version på hjemmesiden, hvorefter al brug af hjemmesiden vil blive reguleret af denne version.

Hvis en bestemmelse eller betingelse i disse betingelser skulle blive eller erklæres ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, uanset årsagen, skal den pågældende betingelse eller bestemmelse kunne udtages fra betingelserne og skal anses for udgået.

BEMÆRKNING TIL PERSONER BOSIDDENDE I STORBRITANNIEN

Fonde, som selskabet er administrationsselskab for, er ikke-regulerede kollektive investeringsordninger under UK Financial Services and Markets Act 2000 og er derfor ikke beskyttet af britisk lovgivning.

BEMÆRKNING TIL HONG KONG

Fonde, som selskabet er administrationsselskab for, er ikke registreret for salg i Hong Kong, og ingen informationer fra denne hjemmeside må gøres tilgængelige for offentligheden i Hong Kong. Indholdet af denne hjemmeside er ikke blevet gennemgået eller godkendt af Hong Kong Securities and Futures Commission.

BEMÆRKNING TIL PERSONER BOSIDDENDE I AUSTRALIEN OG NEW ZEALAND

Fonde, som selskabet er administrationsselskab for, er kun tilgængelige for engroskunder i Australien, jf. § 761G i Australian Corporations Act (Cth), og for institutionelle klienter i New Zealand, som beskæftiger sig med investering af penge, eller for personer i New Zealand, som i deres almindelige forretning og med henblik på denne sædvanligvis investerer penge.

BEMÆRKNING TIL PERSONER BOSIDDENDE I SINGAPORE

Visse fonde, som selskabet er administrationsselskab for, kan tilbydes til institutionelle investorer og anerkendte investorer i Singapore. Venligst kontakt Pioneer Investment Management Limited, Singapore Branch for yderligere oplysninger.

Ved at fortsætte viser du, at du har forstået og accepterer betingelserne. Du (i) accepterer også, at sådanne oplysninger vil gælde for ethvert senere besøg på denne hjemmeside, som du måtte aflægge, og at al senere adgang vil være omfattet af de ansvarsfraskrivelser, risikoadvarsler og anden information angivet heri, og (ii) garanterer, at ingen anden person vil få adgang til hjemmesiden fra den samme computer og med samme log-in-oplysninger, som du aktuelt bruger.

JEG ACCEPTERER BETINGELSERNE
JEG ACCEPTERER IKKE BETINGELSERNE

The PAMSA Complaint Handling Procedure summarises the Management Company’s relevant procedures in accordance with CSSF Regulation N 16-07 relating to the out-of-court resolution of complaint and is intended to ensure that complaints are dealt with properly and promptly.