ANVÄNDARVILLKOR

JAG GODTAR VILLKOREN
JAG GODTAR INTE VILLKOREN

Detta är de användarvillkor (”Villkor”) som gäller för ditt användande av Pioneer Asset Management S.A.:s, som är en del av Amundi-gruppen (”Bolagets”) webbplats (”Webbplatsen”).

Bolaget regleras av Comission de Surveillance du Secteur Financier. Dess kontor finns på adressen 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg och det har registrerats i Luxemburg nr. R.C. Section B 57 255, momsnr. LU 19067537, skatteregisternr. 1996 2220 382.

ANVÄNDARE

Webbplatsen riktar sig inte till någon person i någon jurisdiktion där det (på grund av personens medborgarskap, hemvist eller annat) är förbjudet att publicera Webbplatsen eller göra den tillgänglig. Personer som omfattas av dylika förbud får inte ha åtkomst till Webbplatsen. Webbplatsen och dess innehåll bör inte anses utgöra hemställanden om affärsmöjligheter, råd, erbjudanden eller rekommendationer angående värdepapper i någon jurisdiktion där dylika erbjudanden, hemställanden eller rekommendationer är olagliga eller inte är auktoriserade. Bolaget framställer inte att Webbplatsen eller något av dess innehåll är lämpligt eller tillgängligt att användas i alla jurisdiktioner. Den här informationen är inte ämnad att publiceras eller att göras tillgänglig för någon person i någon jurisdiktion där publiceringen eller tillgängliggörandet skulle leda till överträdelser av gällande lagar eller bestämmelser. I synnerhet kan vissa fonder komma att enbart marknadsföras inom vissa jurisdiktioner. Användaren bör säkerställa att användningen av informationen och eventuella fondtransaktioner inte kränker dessa begränsningar. Användaren är skyldig att vara medveten om och att följa alla gällande lagar och bestämmelser i den relevanta jurisdiktionen. Genom att du har åtkomst till Webbplatsen framställer och garanterar du att de gällande lagarna och bestämmelserna i din jurisdiktion tillåter att du har åtkomst till Webbplatsen och att du har godtagit villkoren som beskrivs i detta dokument.

På Webbplatsen finns inget som utgör investeringsrådgivning och eventuella investerare bör erhålla lämpliga professionella råd innan de gör en investering. Det är möjligt att de fonder som det hänvisas till på Webbplatsen inte lämpar sig för alla. Investerare och eventuella investerare bör be en investeringsrådgivare om lämpliga råd vad beträffar lämplighet och vad beträffar krav på samtycke av myndigheter eller annan instans eller behov av att iaktta formaliteter för att kunna investera i en viss fond. Fondinvesteringar kan leda till skattemässiga verkningar och det är viktigt att komma ihåg att Bolaget inte erbjuder skatterådgivning. Nivåerna och grunderna för beskattning kan komma att ändras. Du bör be din egen skatterådgivare om råd för att förstå eventuella skatteverkningar. Tecknande i en fond får enbart göras på bas av relevanta anbudsdokument och kan inte göras på Webbplatsen.

En användare som distribuerar information från Webbplatsen, oavsett i vilken form, till någon annan person, samtycker till att bifoga en kopia av den här sidan och till att införskaffa den personens samtycke till att följa de villkor som lagts fram på den här sidan.

Informationen på Webbplatsen är inte ämnad för distribuering och utgör inte något erbjudande om att sälja eller någon hemställan om ett erbjudande att köpa värdepapper eller tjänster i USA eller inom något av dess territorier eller besittningar som lyder under dess jurisdiktion eller åt någon amerikansk person eller å någon amerikansk persons vägnar. I dessa Villkor inkluderar begreppet amerikansk person, utan begränsningar, en person (inklusive ett handelsbolag, aktiebolag, aktiebolag med begränsad ansvarighet eller en liknande enhet) som är amerikansk medborgare eller som har sin hemvist i USA eller som har organiserats eller bildats som aktiebolag i enlighet med USA:s lagar. De fonder som det hänvisas till på Webbplatsen har inte registrerats i USA under 1940 års lag om investeringsbolag (Investment Company Act) och dessa fonders enheter eller andelar har inte registrerats i USA under 1933 års amerikanska värdepapperslag (Securities Act) med ändringar.

Tidigare resultat garanterar inte och ger ingen antydan om framtida resultat. Det går inte att ge några garantier för att länder, marknader eller sektorer kommer att prestera enligt förväntningarna. Investeringar medför vissa risker, inklusive politiska och valutarelaterade risker. Avkastning på investeringar och kapitalets värde kan minska eller öka och kan leda till en förlust av hela det investerade kapitalet. Vissa fonder kan göra avsevärda investeringar i en eller en kombination av (i) värdepapper från tillväxtmarknader, vilket för fonden medför högre likviditets-, valuta-, politisk, regleringsrelaterad och ekonomisk risk, (ii) värdepapper från en enda marknad/sektor, vilket medför en högre koncentrationsrisk än investeringar med en mer diversifierad portfölj, (iii) ”small cap”-bolag, som medför högre konkurs-, likviditets- och volatilitetsrisk än investeringar i ”large cap”-bolag, och (iv) värdepapper under ”investment grade”, vilket medför högre motparts-/kredit-, marknads- och likviditetsrisk än värdepapper av ”investment grade”. Dylika investeringar kan leda till avsevärda förluster för fondens nettovärde. Vissa fonder kan även komma att investera i finansiella derivatinstrument, vilket för den relevanta fonden kan leda till avsevärd motparts-/kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk och eventuellt till avsevärda förluster. Notera att även valutafluktuationer kan påverka värdet för investeringar utomlands.

ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN

Bolaget beviljar dig en begränsad rätt att använda Webbplatsen. Din rätt att använda Webbplatsen är beroende av att du samtycker till att följa dessa Villkor i deras helhet, jämte eventuella andra regler, procedurer, policyer eller användarvillkor som gäller för Webbplatsen eller en del av den. Bolaget kan när som helst och av vilken orsak som helst återkalla din rätt att använda hela Webbplatsen eller en del av den. Du får inte kränka mot eller försöka kränka Webbplatsens säkerhet.

WEBBPLATSENS INNEHÅLL

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg i den information som tillhandahålls på Webbplatsen.

IMMATERIALRÄTTIGHETER

Upphovsrätter och alla andra immaterialrättigheter som består på Webbplatsen och alla uppgifter som tillhandahålls på eller genom Webbplatsen ägs av Bolaget eller av tredje parter som är licensgivare. Du får inte kopiera, ändra, publicera, bevilja licens, sälja, återförsälja, sprida vidare eller på något som helst annat sätt eller i några som helst media göra uppgifter som hämtats från Webbplatsen tillgängliga för tredje parter om du inte på förhand har fått vårt skriftliga samtycke för detta.

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

Bolaget kommer att sträva efter att göra Webbplatsen tillgänglig, men kan inte garantera att Webbplatsen kommer att fungera kontinuerligt eller utan avbrott eller att det inte kommer att förekomma några fel på den. Du får inte försöka påverka Webbplatsens korrekta funktion och du får särskilt inte försöka kringgå säkerheten för, manipulera, hacka dig in i eller på annat sätt störa några datorsystem, servrar, webbplatser, routrar eller andra enheter som anslutits till internet.

Bolaget förbehåller sig rätten att korrigera, förbättra eller ändra Webbplatsen och att tillfälligt avbryta åtkomst till Webbplatsen för underhåll och förbättringar.

SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och varken Bolaget eller någon av dess informationsleverantörer, licensgivare, chefer, medarbetare eller ombud garanterar att deras tillhandahållande av information för användarna (”Tjänsten”) kommer att vara utan avbrott eller fel. Varken Bolaget eller någon av dess informationsleverantörer, licensgivare, chefer, medarbetare eller ombud ger heller några garantier angående de resultat som kan uppnås genom att använda Tjänsten.

Tjänsten distribueras utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier vad beträffar äganderätt eller underförstådda garantier angående tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål eller något annat, med förbehåll för de garantier som är underförstådda genom och som inte kan exkluderas, begränsas eller ändras i enlighet med gällande lag.

Alla villkor, garantier eller framställanden som inte uttryckligen görs i dessa Villkor är exkluderade i den mån lagen tillåter.

Du ansvarar för att säkerställa att ditt datorsystem uppfyller alla relevanta tekniska specifikationer som behövs för att kunna använda Webbplatsen. Du förstår även att Bolaget inte kan och inte garanterar att något av det material som finns tillgängligt på Webbplatsen kommer att vara utan infektion, virus och/eller annan kod som har smittoförmedlande eller förstörande egenskaper. Du ansvarar för att tillämpa tillräckliga procedurer och viruskontroller (inklusive anti-virus- och andra säkerhetskontroller) för att tillmötesgå dina egna krav angående precisionen för in- och utmatningen av data.

Bolaget tillhandahåller Tjänsten utan kostnad och därför är varken Bolaget eller någon annan som är involverad i att skapa, producera eller förmedla Tjänsten (tillsammans ”Tjänsteleverantörer”) ersättningsskyldig (för skadestånd, kontraktsenligt eller på annat sätt) för eventuella direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdenliga skador som uppstår på grund av användning av Webbplatsen eller Tjänsten eller på grund av en oförmåga att använda Webbplatsen eller Tjänsten eller på grund av en kränkning av en garanti. Tjänsteleverantörerna ansvarar på intet sätt för några handlingar eller försummelser som användaren gör sig skyldig till i samband med Tjänsten eller för användarens oförmåga att använda Tjänsten eller på grund av kränkning av någon garanti. Tjänsteleverantörerna ansvarar på intet sätt för några val eller kvarhållanden eller försummelser som användaren gör i samband med Tjänsten. Tjänsteleverantörerna ansvarar inte för några förluster eller skador som eventuellt kan uppkomma om tredje parter uppsnappar Tjänsten eller på grund av stöld, operatörsfel eller strejk.

LÄNKADE WEBBPLATSER

Bolaget kan tillhandahålla hypertextlänkar till webbplatser på Internet och Bolaget gör inga som helst framställanden om någon annan webbplats som du kan komma att ha åtkomst till genom den här Webbplatsen eller som kan komma att länka till den här Webbplatsen. När du har åtkomst till någon annan webbplats förstår du att den är oberoende av den här Webbplatsen och att Bolaget inte har någon kontroll över den webbplatsens innehåll eller tillgänglighet. Dessutom betyder inte en länk till någon annan webbplats att Bolaget rekommenderar eller tar på sig något ansvar för innehållet på eller användandet av den webbplatsen, och Bolaget är inte skadeståndsskyldigt för eventuella förluster eller skador som orsakas eller som det hävdas har orsakats av eller i samband med användandet av eller tilliten till dylikt innehåll eller dylika varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom en dylik webbplats eller resurs. Eventuella frågor eller bekymmer som rör externa länkar till tredje parters webbplatser bör riktas till de webbplatsernas operatörer.

UTLÅTANDE OM RISKER

Du bör vara medveten om de risker som är kopplade till investeringar i värdepapper. Kom ihåg att tidigare resultat inte nödvändigtvis är någon vägledning för framtiden, garanterar inte och ger ingen antydan om framtida resultat. Du bör be om oberoende finansiella råd innan du genomför några finansiella transaktioner.

ALLMÄNT

Om inget annat anges är alla åsikter som uttryckts Bolagets. Åsikterna kan komma att när som helst ändras på grund av marknads- eller andra omständigheter och det går inte att garantera att länder, marknader eller sektorer kommer att prestera enligt förväntningarna.

Bolaget kan överlåta alla eller en del av sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med de här Villkoren, eller lämna ut dem till en underleverantör.

Bolaget kan tidvis komma att ändra de här Villkoren och lägga upp den nya versionen på Webbplatsen. Efter detta kommer allt användande av Webbplatsen att lyda under den versionen.

Om någon bestämmelse eller något villkor i Villkoren av något som helst skäl blir eller förklaras vara olaglig eller ogiltig eller anses bli eller förklaras omöjlig att verkställa ska detta villkor eller denna bestämmelse vara avskiljbar från villkoren och ska anses har tagits bort från dem.

ANMÄRKNING FÖR PERSONER BOSATTA I STORBRITANNIEN

De fonder som Bolaget är managementbolag för är oreglerade kollektiva investeringssystem i enlighet med Storbritanniens lag om marknaden för finansiella tjänster (Financial Services and Markets Act) 2000 och åtnjuter därför inte det skydd som tillhandahålls av det brittiska regleringssystemet.

ANMÄRKNING FÖR HONGKONG

De fonder som Bolaget är managementbolag för har inte registrerats för försäljning i Hongkong och ingen information från den här Webbplatsen får göras tillgänglig för personer bosatta i Hongkong. Webbplatsens innehåll har inte granskats eller godkänts av Hongkongs kommission för värdepapper och terminsaffärer.

ANMÄRKNING FÖR PERSONER SOM ÄR BOSATTA I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND

De fonder som Bolaget är managementbolag för är tillgängliga enbart för partihandelskunder i Australien enligt avsnitt 761G i Australiens aktiebolagslag (Corporations Act) (Cth) och till kunder som är institutioner i Nya Zeeland och vars verksamhet utgörs av investering av pengar, eller personer i Nya Zeeland som har som sin normala verksamhet och av verksamhetsskäl vanligen investerar pengar.

ANMÄRKNING FÖR PERSONER BOSATTA I SINGAPORE

Vissa fonder som Bolaget är managementbolag för kan erbjudas till investerare som är institutioner och till investerare med ackreditering i Singapore. Ta kontakt med Pioneer Investment Management Limited, Singapore Branch för mer information.

Om du går vidare framhåller du att du har förstått och godtagit Villkoren. Du (i) godtar även att dylik information kommer att gälla för din eventuella framtida åtkomst till den här Webbplatsen, och att de friskrivningsklausuler, riskvarningar och andra uppgifter som finns häri gäller för din framtida åtkomst (ii) garanterar även att ingen annan person kommer att ha åtkomst till Webbplatsen från samma dator och med samma inloggningsuppgifter som du för närvarande använder.

JAG GODTAR VILLKOREN
JAG GODTAR INTE VILLKOREN

The PAMSA Complaint Handling Procedure summarises the Management Company’s relevant procedures in accordance with CSSF Regulation N 16-07 relating to the out-of-court resolution of complaint and is intended to ensure that complaints are dealt with properly and promptly.